ТРИ АТИПИЧНА ПРАВА РЕАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА У СРПСКОМ И У „МЕКОМ“ ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 451-467

АУТОР(И): Александра Павићевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.451P

САЖЕТАК:

Коришћењем компаративног и аксиолошког метода аутор у раду анализира три специфична института грађанског права, лоцирајући њихове сличности и разлике и то: право задржавања ствари; право задржане својине, тј. pactum reservati dominii, као институте регулисане у домаћем Закону о облигационим односима; и фидуцијарни пренос својине, који није регулисан у домаћем позитивном праву. Предмет разматрања у раду су: појам; својства; услови заснивања; функције и сличности и разлике између ова три права реалног обезбеђења и то у домаћем праву и у праву Европске уније. Циљ рада је формулисање одговора на питање оправданости постојања ових института у будућем српском праву, уз њихово претходно разграничење; као и утврђивање степена усклађености домаћег позитивног права и предлога два израђена нацрта српског будућег грађанског права са правом ЕУ. Аутор оцењује да су ова три института у значајној мери различита, а вишеструко корисна и за српско право де леге ференда, те би требало да коегзистирају и залаже се за формално увођење фидуцијарног преноса својине у сврху обезбеђења у српско право. Тиме би се проширила палета домаћег права реалног обезбеђења, што је у складу и са решењем „меког“ права ЕУ, са којим је домаће решење целисходно ускладити.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право реалног обезбеђења потраживања, право задржавања; право задржане својине (pactum reservati dominii), фидуцијарни пренос својине у сврху обезбеђења.

ЛИТЕРАТУРА: