ПРАВНИ ОКВИРИ ЕКОНОМСКОГ КОРИШЋЕЊА КАСПИЈСКОГ МОРА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 83-98

АУТОР(И): Милан Палевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.083P

САЖЕТАК:

Главни циљ овoг истраживања је да представи правне оквире који одређују начин и обим експлоатације природних ресурса у Каспијском подручју. Овај циљ је остварен анализирањем релевантних међународних уговора који се примењују у овој географској области, користећи историјски метод. Затим, анализирани су релевантни међународни уговори и обичаји који се примењују на статусна питања мора и језера а који су значајни за дефинисање правног режима референтног за регулисање коришћења тих вода и њихових ресурса. У овом делу анализе претежно је коришћен компаративни метод којим су поређене одредбе садржане у универзалним међународним уговорима са одредбама садржаним у регионалним међународним уговорима. Главни резултати истраживања, у делу који се односи на статусно одређење Каспијског водног басена, јесте тај да се на њега не може у потпуности применити ни један од познатих концепата за одређење статуса, да он садржи елементе и затвореног мора, и елементе граничног језера и елементе кондоминијума, те да све ово заједно потенцијално представља елементе неког новог уникатног концепта. У делу рада који се односи на правне оквире експлоатације посматраног подручја, главни закључак је тај да су најреферентније норме за његово одређење садржане у регионалним инструментима који регулишу питање заштите животне средине јер управо они диригују начин и обим економске експлоатације. Ограничења овог истраживања су прво у томе што се од више аспеката статусног одређења посматраног подручја задржава само на правном аспекту, те што се ограничава на анализу утицаја еколошких норми на предмет истраживања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Каспијско море, правни статус, екологија, експлоатација.

ЛИТЕРАТУРА: