ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ДОМА У ПРАКСИ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (УТИЦАЈ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА)

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 511-531

АУТОР(И): Јелена Чановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.511C

САЖЕТАК:

Посебан режим заштите права на поштовање дома предвиђен је чланом 8 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Њеном ратификацијом Република Србија преузела је обавезу поштовања и ефикасног спровођења Европском конвенцијом гарантованих права као ,,минимума европских стандарда“. Улога Европског суда за људска права у дефинисању и одређивању обима основних људских права, па тако и права на поштовање дома, огледа се у његовој богатој пракси која утиче у великој мери на националне правне системе. Тако је, у својој пракси, Европски суд дефинисао начела и критеријуме пружања заштите права на поштовање дома. У праћењу коришћених инструмената заштите права на поштовање дома у домаћем правном поретку и њихове усклађености са европским стандардима заштите, неопходно је анализирати судску праксу Уставног суда Републике Србије, кроз коју се рефлектује и пракса редовних судова. Oбзиром да је у пракси како највиших судских инстанци у нашој земљи, тако и Уставног суда, право на поштовање дома у светлу примене Европске конвенције препознато тек у последњих неколико година, недостатак бројнијих теоријских расправа и практичних анализа постојећих спорних питања указује на актуелност теме за коју смо се определили.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право на поштовање дома, пракса Европског суда за људска права, пракса Уставног суда Републике Србије.

ЛИТЕРАТУРА: