ИЗБОР И САСТАВ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 225-236

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.225K

САЖЕТАК:

Уставно судство представља једну од основних државних функција оличену у самосталном и независном државном органу названом Уставни суд. Уставни суд штити уставност и законитост, као и људска и мањинска права и слободе, обављајући различите и бројне надлежности установљене највишим правним актом. Његова улога у правном систему је изузетно значајна и незаменљива, што имплицира анализу питања организације Уставног суда. Сваки орган или организацију чине људи. Људски кадар је носећи стуб од чијег састава зависи ефикасност, успешност и професионалност институције. Пажљиво изабрани чланови, по основу критеријума квалитета, представљају гарант за ажурно и продуктивно обављање посла. Тумачењем правних норми којима су регулисана питања избор и састав Уставног суда кроз различите етапе уставног развоја наше државе, створићемо свеобухватну слику решења и доћи до закључка о евентуално потребним побољшањима постојећих правила.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Уставни суд, судије, именовање, престанак дужности, разрешење.

ЛИТЕРАТУРА: