Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 469-480

АУТОР(И): Зоран Вуковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.469V

САЖЕТАК:

На престанак уговора о посредовању у спорту примењују се општа правила уговорног права. Сходно томе, овај уговор може престати испуњењем обавеза, истеком рока на који је закључен, споразумним раскидањем, једностраним раскидањем због неиспуњења уговорне обавезе, раскидањем због промењених околности, као и поништењем, односно утврђивањем ништавости. Поред тога, уговор о посредовању у спорту може престати и услед накнадне трајне немогућности испуњења обавезе спортског агента, која је последица узрока за који ниједна страна уговорница није одговорна. Такође, овај уговор може престати и када спортском агенту буде одузета дозвола за рад, што ће имати карактер накнадне трајне, субјективне и правне немогућности испуњења обавезе. Уколико је уговор о посредовању у спорту закључен с обзиром на личне особине уговорних страна (уговор intuitu personae), он престаје и услед смрти неког од уговорника, односно престанком правног лица, због чијих својстава је овај уговор био закључен.

Осим општих начина престанка уговора, из специфичности правног односа успостављеног уговором о посредовању у спорту проистичу и извесне посебности везане за окончање његовог дејства. Особености које карактеришу престанак уговора о посредовању у спорту предмет су истраживања у овом раду.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор о посредовању у спорту; престанак уговора; протек времена; накнадна немогућност испуњења обавеза; промењене околности; оправдани разлози.

ЛИТЕРАТУРА: