О ФИНАНСИЈСКОЈ АУТОНОМИЈИ НИЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ЈЕДИНИЦА ОД 1919. ДО 1929. ГОДИНЕ – ПРИЛОГ ПОИМАЊУ ПОСТОЈАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПЕРИОДУ ПРИМЕНЕ ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 707-719

АУТОР(И): Војислав Бачанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.707B

САЖЕТАК:

У погледу оцењивања самоуправе општина, срезова и области, прокламоване Видовданским уставом и пратећим законским актима, присутни су дивергентни ауторски ставови. Јавноправна и финансијскоправна доктрина сложна је у убеђењу да без финансијске аутономије нижих територијално-административних јединица нема оживотворења начела локалне самоуправе. Будући да се тема развитка локалних јавних финансија у нас чини и даље недовољно истраженом, аутор покушава да кроз приказ нормативног оквира и значајнијих доктринарних осврта на наведено питање изнова тестира хипотезу о постојању локалне самоуправе у периоду примене овог уставног акта. Циљ је да се пружи могућност једног ширег и ефектнијег сагледавања развоја овог политичко-правног института.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

самоуправа, јавне финансије, општине, срезови, области, Видовдански устав.

ЛИТЕРАТУРА: