Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 657-666

АУТОР(И): Нада Тодоровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.657T

САЖЕТАК:

У раду је дат осврт на утицај пандемије на глобална економска кретања, пре свега на економску неједнакост. Пандемија COVID-19 која је проузроковала светску рецесију, поново је ставила у први план како глобалну неједнакост, тако и економску неједнакост унутар појединих земаља. Кузнецова крива као научно откриће из области економије, изворно формулисана, полази од тога да је неједнакост ниска код ниског нивоа дохотка, са привредним растом расте неједнакост, да би при високим стопама привредног раста имала опадајући тренд.

Поставља се питање одрживости Кузнецове криве у данашњем, информатичком, глобалном друштву које се нашло на удару пандемије. У савременој економској литератури, садашњи период раста неједнакости у богатим земљама, као и земљама у развоју, сагледава се кроз Кузнецове циклусе или таласе. Растући тренд глобалне неједнакости може угрозити достигнути ниво привредног развоја и научно-технолошког прогреса.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

пандемија, економска неједнакост, Кузнецова крива, Кузнецови таласи.

ЛИТЕРАТУРА: