ХАШКИ ПРОТОКОЛ О МЕРОДАВНОМ ПРАВУ ЗА ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА ИЗ 2007. ГОДИНЕ – ОСВРТ НА КЉУЧНЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 481-494

АУТОР(И): Мина Павловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.481P

САЖЕТАК:

Након вишедеценијског рада Хашке Конференције за међународно приватно право и неколико међународних извора, које је ова организација донела након Другог светског рата у области међународноприватноправних аспеката обавеза издржавања, 2007. године усвојен је Хашки Протокол о меродавном праву за обавезе издржавања. Свеобухватност колизионоправних решења за различите основе међусобног издржавања са елементом иностраности, одабир адекватних тачака везивања у овој области и одређена решења која почивају на принципу favor creditoris дају Хашком Протоколу обележје квалитетног и значајног извора међународног приватног права. Како Хашки Протокол представља састави део нашег колизионог права, аутор у овом раду излаже поље примене овог извора, његове кључне одредбе и значај за домаће међународно приватно право.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Хашки Протокол из 2007. године, издржавање, породични однос, меродавно право, уобичајено боравиште.

ЛИТЕРАТУРА: