DOI: 10.46793/XXIv-11

Download full text in PDF  

Садржај
Пословне и прометне услуге

[3-14] Славко Ђорђевић, Аутономна квалификација уговора о дистрибуцији у међународном приватном праву Европске уније (DOI:10.46793/XXIv-11.003DJ)

[15-22] Биљана Гавриловић, Уговор о најму према Српском грађанском законику (DOI:10.46793/XXIv-11.015G)

Финансијске и банкарске услуге

[25-42] Драган Вујисић, Банкарски услужни послови (DOI:10.46793/XXIv-11.025V)

[43-55] Јована Брашић Стојановић, Процес хармонизације и допринос заштити права корисника и јачању финансијског система Републике Србије (DOI:10.46793/XXIv-11.043BS)

Осигурање

[59-84] Зоран Миладиновић, Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима (DOI:10.46793/XXIv-11.059M)

[85-93] Данијела Глушац, Исплата откупне вредности полисе (DOI:10.46793/XXIv-11.085G)

Спорт

[97-117] Ненад Ђурђевић, Престанак уговора о пружању услуга фитнеса (DOI:10.46793/XXIv-11.097DJ)

Услуге од општег интереса

[121-136] Нина Планојевић, Професионално управљање стамбеном зградом (DOI:10.46793/XXIv-11.121P)

[137-143] Срђан Владетић, Библиотека Аполоновог храма (DOI:10.46793/XXIv-11.137V)

Медијске услуге

[147-158] Јелена Вучковић, Финансирање медија и објективност медијских садржаја – услуга (DOI:10.46793/XXIv-11.147V)

Здравство и социјална заштита

[161-177] Снежана Соковић, Улога центра за социјални рад у спречавању насиља у породици (DOI:10.46793/XXIv-11.161S)

[179-192] Драгица Живојиновић, Примењивост антиципиране наредбе пацијента и промењене околности (DOI:10.46793/XXIv-11.179Z)

[193-202] Бојан Урдаревић, Помоћ у кући као услуга из области социјалне заштите (DOI:10.46793/XXIv-11.193U)

[203-214]Вељко Влашковић, Право детета на услуге поверљивог саветовања из домена сексуалног и репродуктивног здравља (DOI:10.46793/XXIv-11.203V)

Управа

[217-239] Милан Рапајић, Основно о начелима јавно-приватних патрнерстава на основу Закона о јавно-приватним партнерствима и концесијама (DOI:10.46793/XXIv-11.217R)

[241-251] Тамара Ђурђић Милошевић, Поступак сачињавања јавнобележничког завештања (DOI:10.46793/XXIv-11.241DM)

[253-265] Милица Маринковић, Развитак установе нотаријата након Француске буржоаске револуције (DOI:10.46793/XXIv-11.253M)

[267-281] Ружица Кијевчанин, Заштитник грађана у Републици Србији (DOI:10.46793/XXIv-11.267K)

Образовање

[285-293] Срђан Ђорђевић, Дигитализација услуга високог образовања (DOI:10.46793/XXIv-11.285DJ)

[295-302] Дејан Матић, Услужна делатност у области образовања и развој дигиталних вештина (DOI:10.46793/XXIv-11.295M)

Oдговорност пружалаца и заштита права корисника услуга

[305-320] Стефан Шокињов, Уговорни системи снабдевања и непоштена трговачка пракса у документима Европске комисије (DOI:10.46793/XXIv-11.305S)

[321-333] Соња Лучић, Инфлуенсер маркетинг: потреба успостављања правне регулативе (DOI:10.46793/XXIv-11.321L)

[335-351] Борко Михајловић, Нови правни режим заштите колективних интереса потрошача у Европској унији (DOI:10.46793/XXIv-11.335M)

[353-369] Александра Павићевић, Обавеза лекара да обавести пацијента и грађанскоправна одговорност лекара за штету (DOI:10.46793/XXIv-11.353P)

Услуге и друга са њима повезана питања

[373-383] Предраг Стојановић, О еколошкој функцији појединих пореских подстицаја (DOI:10.46793/XXIv-11.373S)

[385-404] Драган Батавељић, Пружање услуга од стране организација на бази учлањења (DOI:10.46793/XXIv-11.385B)

[405-417] Милан Палевић, Добре услуге као средство у решавању међународних спорова (DOI:10.46793/XXIv-11.405P)

[419-431] Јасмина Лабудовић Станковић, Тржиште некретнина и извори финансирања (DOI:10.46793/XXIv-11.419LS)

[433-445] Зоран Јовановић, „Outsourcing“ јавних услуга – основна обележја и карактеристике (DOI:10.46793/XXIv-11.433J)

[447-459] Миливоје Лапчевић, Сива економија у области „дигиталних“услуга – критика домаћег стратешког оквира и порескоправног одговора (DOI:10.46793/XXIv-11.447L)

[461-474] Марија Милојевић, Теоријски аспект штете проузроковане кривичним делом (DOI:10.46793/XXIv-11.461M)

[475-486] Никола Ивковић, Етика пружања адвокатских услуга (DOI:10.46793/XXIv-11.475I)