Етика пружања адвокатских услуга

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 475-486

АУТОР(И): Никола Ивковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.475I

САЖЕТАК:

Кроз рад анализира се адвокатска делатност и на основу истраживања постављју се предвиђања о развоју и промени начина пружања услуга кроз процес хармонизације права Републике Србије и система Европске уније. Аутор у раду креће од одређења појма адвокатуре као делатности. Кроз историјски развој, указује се на значај професије адвоката у оквиру правног система једне државе и улоге ове делатности у друштву најшире. Компаративном анализом долази се извесних општих одредница које су заједничке за правне система. Након тога, са фокусом на проучавање општих правних аката у Републици Србији анализирају се кључни документи ка позитивно-правном одређењу. Како позитивно право контролу, те свој судар са реалношћу, доживљава кроз практичну примену прописаног, тако се кроз одлуке кључних субјеката позитивно правно ставља на тест. Сматрајући да постоји потреба за корективима у области регулативе у Републици Србије, аутор износи предлоге као вид почетне дискусије овим поводом. Износећи смеле предлоге, аутор циља на вид почетних хипотеза које би требало да пробуде интересовање кључних актера које на неки начин тангира ова тема кључно, а посредно и целу друштвену заједницу. Такође, аутор тежи да постави кроз прагматичну анализу, шта би биле тежње ка најбољем правном правилу и позитивно правно и практично уреди област пружања услуга адвоката.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

правни систем, адвокатура, етика услуга, подела власти, правна држава.

ЛИТЕРАТУРА: