Аутономна квалификација уговора о дистрибуцији у међународном приватном праву Европске уније

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 3-14

АУТОР(И): Славко Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.003DJ

САЖЕТАК:

Овај рад се бави квалификацијом (тј. аутономним дефинисањем) уговора о дистрибуцији у међународном приватном праву Европске уније, која је неопходна за правилну примену чл. 4 ст. 1 (ф) Рим I Уредбе, на основу којег се одређује меродавно право за уговор о дистрибуцији у одсуству споразумног избора меродавног права, и чл. 7 ст. 1 Брисел I бис Уредбе, на основу којег се одређује надлежност судова држава чланица у уговорноправним споровима. У раду су разматрани ставови европске литературе о овом питању у контексту примене поменутих ЕУ уредби, као и пресуда Суда правде Европске уније у случају Corman-Collins SA v. La Maison du Whisky SA, у којој су разрађени критеријуми и смернице за аутономну квалификацију уговора о дистрибуцији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

квалификација уговора о дистрибуцији; чл. 4 ст. 1 (ф) Рим I Уредбе; чл. 7 ст. 1 (б) Брисел I бис Уредбе; карактеристичне обавезе дистрибутера; Суд правде Европске уније.

ЛИТЕРАТУРА: