Процес хармонизације и допринос заштити права корисника и јачању финансијског система Републике Србије

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 43-55

АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.043BS

САЖЕТАК:

Област финансијских услуга у Републици Србији окарактерисана је перманентним усаглашавањем регулативе, односно прихватањем правних тековина Европске уније и њиховог прилагођавања постојећим економским и друштвеним околностима. Задовољавајући степен постигнуте хармонизације резултирао је отварањем преговарачког Поглавља 9 о финансијским услугама, чиме је домаћа држава начинила корак напред ка јединственом тржишту. Намера аутора јесте да кроз истраживачки рад укаже на најважнија правна акта која су резултат процеса хармонизације у области финансијских услуга, на важност обезбеђивања и јачања финансијског система и на постигнут ниво у заштити права корисника финансијских услуга. Такав циљ резултат је става да се јачањем финансијског система долази до унапређивања укупног пословног амбијента, што потом стимулативно делује на ствараоце услуга, на разноврсност понуде, конкурентност постојећих пружаоца, али и појаву нових, те самим тим покретање како домаћег тако и страног капитала, што за коначан резултат има убрзање привредног развоја.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

финансијске услуге, финансијско тржиште, корисник финансијских услуга, хармонизација, правне тековине,  правна сигурност.

ЛИТЕРАТУРА: