Професионално управљање стамбеном зградом

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 121-136

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.121P

САЖЕТАК:

Предмет ауторових разматрања су нова решења Закона о становању и одржавању зграда, којима је први пут код нас уведено професионално управљање стамбеним зградама. Аутор читаоца у тему уводи дефинисањем управљања и начина на који оно може бити поверено професионалном управнику. Он затим даје приказ, анализу и критички осврт на регулативу следећих питања: – доношење одлуке о ангажовању професионалног управника од стране стамбене заједнице; – увођење професионалног управљања принудним путем; – услови за обављање занимања професионалног управника; – надлежности професионалног управника. У закључном делу рада аутор указује на предности и недостатке нових решења, предлажући начин за њихово кориговање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге у општем интересу; управљање стамбеном зградом; професионални управник; принудни управник.

ЛИТЕРАТУРА: