Тржиште некретнина и извори финансирања

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 419-431

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/XXIv-11.419LS

САЖЕТАК:

Аутор је имао за циљ да читаоцима представи тржиште некретнина, као и изворе финансирања овог тржишта. Након појмовног одређења, истакнут је значај тржишта некретнина за националну економију, његов допринос расту агрегатне тражње и расту БДП, али и његове бројне особености које га чине специфичним у односу на друга тржишта. Неке од тих особености чине га примамљивим за многе инвеститоре јер је способно да створи велики профит. У раду се указује на предности и недостатке различитих извора финансирања овог тржишта.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

тржиште некретнина, финансирање, инвестициони фондови који улажу у некретнине, хипотекарни кредити, хипотекарно тржиште, тржиште капитала.

ЛИТЕРАТУРА: