Примењивост антиципиране наредбе пацијента и промењене околности

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 179-192

АУТОР(И): Драгица Живојиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.179Z

САЖЕТАК:

Предмет овог рада је сагледавање шта подразумева испуњеност једне од претпоставки за поступање по антиципираној наредби пацијента – њена примењивост на предложену медицинску меру, као и разматрање како промењене околности утичу на њено дејство. Ауторка налази да је одређеност, конкретизација медицинске мере на коју се унапред (не)пристаје кључни предуслов њене будуће примене и доследног поштовања аутономије појединца и његовог права на самоодређење. Залажући се за уважавање утицаја промењених околности на дејство валидне антиципиране наредбе ауторка отвара низ за ову тему важних питања: који је релевантан временски оквир за њихово узимање у обзир;  каква то промена околности може бити од утицаја на одлуку да се по њој не поступи; шта чинити уколико је жеља пацијента неспособног за давање информисаног пристанка у погледу лечења супротна од његове воље испољене у антиципираној наредби; какав је значај укључивања трећег лица које ће у име пацијента а поводом примене антиципиране наредбе комуницирати с поступајућим лекаром. У раду се закључује да се подложност антиципираних наредби пацијената деловању промењених околности, одражава на њихову обавезност и да овај механизам одлучивања унапред има ограничену улогу у лечењу пацијената неспособних за информисани пристанак.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

антиципиранa наредбa пацијента, аутономија, право на самоодређење, информисани пристанак, промењене околности

ЛИТЕРАТУРА: