Теоријски аспект штете проузроковане кривичним делом

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 461-474

АУТОР(И): Марија Милојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.461M

САЖЕТАК:

У овом раду аутор теоријски обрађује традиционалне појмове грађанског права у неком новом светлу, са аспекта кривичног материјалног и процесног права. Појам штете проузроковане кривичним делом само је „друга стране исте медаље“, један вид настанка штете. У овом случају иста радња кривичног дела проузрокује две последице или боље речено једну негативну промену у реалном свету због које правни систем активира два механизма реаговања-кривичноправни и грађанскоправни. С једне стране, долази до настанка кривичног дела који покреће механизам заштите приватних, државних и друштвених добара и вредности- кривични поступак чији је циљ изрицање кривичне санкције. С друге стране, настала штета се по принципу грађанског права надокнађује оштећенику путем института имовинскоправног захтева који се може остварити у кривичном или парничном поступку. Анализирају се појмови у нераскидивом садејству као што су: појам грађанскоправних деликата и деликтне одговорности, појам и врсте штете проузроковане кривичним делом, разграничење појма штете и последице кривичног дела. Аутор се осврће и на начин реализације накнаде штете и на круг лица која могу бити одговорна за штету проузроковану кривичним делом. 

Наведени рад биће први у низу радова у којима ће се аутор бавити проблемом реализације накнаде штете у кривичном, преко парничног па све до извршног поступка и спорним питањима која се том приликом јављају (застарелост потраживања накнаде штете, лица која су одговорна за штету и лица која могу бити титулари имовинскоправног захтева, адекватност поступка у којем се имовинскоправни захтев остварује, средства извршења новчаног потраживања накнаде штете изазване кривичним делом и сл.).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

штета проузрокована кривичним делом, материјална штета, нематеријална штета, грађанскоправни деликт, деликтна одговорност, последица кривичног дела, имовинскоправни захтев, надокнада штете.

ЛИТЕРАТУРА: