Поступак сачињавања јавнобележничког завештања

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 241-251

АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.241DM

САЖЕТАК:

Реафирмацијом установе јавног бележништва у српско право се уводи јавнобележничко завештање као нова завештајна форма, чије сачињавање је у надлежности нотара. Реч је о јавном завештању које се сачињава по поступку за сачињавања јавнобележничког записа. Како је основна улога јавних бележника да поуче странке и превенирају евентуалне спорове међу учесницима правног промета, као и да гарантују поузданост исправе коју сачињавају и тако допринесу правној сигурности, поштовање законом предвиђене процедуре сачињавања јавнобележничког завeштaња предуслов је оствaривању свих функција нотарске форме. Због значаја поступка за сачињавање јавнобележничког записа у форми којег се сачињавања јавнобележничко завештање, предмет анализе биће нотарски поступак и фазе његове реализације, како у упоредном, тако и у српском праву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавни бележник – нотар, јавнобележнички запис, јавнобележничко завештање, нотаријални поступак

ЛИТЕРАТУРА: