Добре услуге као средство у решавању међународних спорова

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 405-417

АУТОР(И): Милан Палевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.405P

САЖЕТАК:

Међународно право располаже правилима за решавање спорова мирним путем, као и правилима која се односе на примену силе. Предмет овог рада су добре услуге као један од дипломатских начина решавања спорова између држава. Заједно са осталим дипломатским средствима, и судским средствима  решавања спорова (међународни суд правде и арбитража) добре услуге улазе у ред средстава мирног решавања спорова које, у форми обавезе мирног решавања спорова, у савременом међународном праву има статус и правну снагу перемпторне норме – норме међународног права, jus cogens, од које нема одступања и која се једино новом нормом истог правног ефекта и дејства може докинути или заменити. У раду се опсервирају појам и природа међународних  спорова; начини и средства решавања међународних спорова и еволутивно прерастање мирних средстава решавања спорова у општу норму међународног права изражену кроз неформализовану, и таксативно неисказану, али на правнополитичком плану и у међународној заједници и међународном праву општеприхваћену класификацију основних права и обавеза држава. Контекстуална анализа добрих услуга унутар система дипломатских средстава решавања међународних спорова, са акцентом на посебност односа и релативно кохезионо јединство и компатибилност са посредовањем, као једним од дипломатских средстава решавања спорова међу субјектима међународног права, подразумевани су део овог рада.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

добре услуге, посредовање, дипломатска средства, мирно решавање спорова, међународни спор, основна права и обавезе држава.

ЛИТЕРАТУРА: