Нови правни режим заштите колективних интереса потрошача у Европској унији

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 335-351

АУТОР(И): Борко Михајловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.335M

САЖЕТАК:

Јуна 2020. године постигнут је политички договор између Европског парламента и Савета Европске Уније о коначном тексту Предлога Директиве о репрезентативним тужбама за заштиту колективних интереса потрошача, чије се ступање на снагу очекује до краја 2020. године. Предлогом нове Директиве европски законодавац настоји да успостави равнотежу између два, барем на први поглед, противречна циља: 1) подизање нивоа заштите колективних интереса потрошача, и то првенствено кроз додељивање права индивидуалним потрошачима на потпуно обештећење у оквиру поступка колективне заштите, и 2) спречавање различитих злоупотреба поступка заштите колективних интереса потрошача, које могу имати штетне последице по трговце, потрошаче, али и на укупно поверење грађана у функционисање система заштите потрошача. Аутор се у раду, након кратког осврта на одредбе још увек важеће Директиве о судским и управним забранама из 2009. године, бави основним предметом рада, који обухвата приказ одредаба Предлога нове Директиве које доприносе остваривању прокламованих основних циљева Директиве. У завршном делу рада, аутор даје процену очекиваних ефеката нове Директиве и успостављања равнотеже између њена два основна циља (већа заштита потрошача и спречавање злоупотреба поступка).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

колективни интерес потрошача, поступак заштите колективних интереса, Предлог Директиве о репрезентативним тужбама за заштиту колективних интереса потрошача, репрезентативна тужба за обештећење, репрезентативна тужба за изрицање мера престанка или забране.

ЛИТЕРАТУРА: