Основно о начелима јавно-приватних патрнерстава на основу Закона о јавно-приватним партнерствима и концесијама

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 217-239

АУТОР(И): Милан Рапајић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.217R

САЖЕТАК:

Између правних начела и правних правила не може се ставити знак једнакости, што се констатује и у завршном делу рада. Правна начела су конструисана знатно општије него што је то ситуација код правних правила. Правним начелима се не ствара апсолутно јасна слика о правима и обавезама. У односу на морална и политичка начела нема толико великих дистинкција структурално и функционално и када се формулишу правна начела.

Циљ рада је да евентуалне читаоце „уведе“ у начела јавно-приватних партнерстава онако како је то српски законодавац нормативно поставио Законом о јавно-приватним партнерствима и концесијама. Приметно је да се аутор осврнуо искључиво на начела јавно-приватних партнерстава што и одговара наслову рада. Обрађена су (са различитим степеном пажње) сва начела предвиђена чланом 6 Закона о јавно-приватним партнерствима и концесијама. Када је пак реч о начелу заштите животне средине као неопходност у анализи се јавила потреба да буду консултоване норме Закона о заштити животне средине и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

На послетку аутор констатује да обавезујућа природа начела јавно-приватних партнерства значи да их јавни и приватни партнери никако не могу занемарити поготову кад се има у виду да се ангажују у реализацији пројекта јавно-приватног партнерства значајна новчана и материјална средства.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

начела; јавно-приватна партнерства; Закон о јавно-приватним партнерствима и концесијама; начело заштите јавног интереса; начело ефикасности, начело транспарентности; начело једнаког и правичног третмана; начело слободне тржишне утакмице; начело пропорционалности; начело заштите животне средине; начело аутономије воље; начело равноправности уговорних страна.

ЛИТЕРАТУРА: