XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 25-42

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.025V

САЖЕТАК:

Предмет овог рада су банкарски послови код којих банка извршава одређене услуге трећим лицима, по налогу свог клијента (банкарски услужни послови). Конкретно, акредитив (документарни и обични), банкарска гаранција и документарни инкасо. У овим пословима учествује више лица, најмање три, и то банка, налогодавац и корисник (акредитива, гаранције) а може се појавити и више банака. Посебно су анализирани правни односи између учесника у овим пословима. Ови банкарски послови се често користе у међународним трансакцијама (продаја, и др.) и то, онда, додатно (подразумева, по правилу, учешће, више банака са седиштима у различитим земљама) усложњава њихову примену. Такође, посебан акценат дат је њиховој улози, документарног акредитива као средства плаћања, банкарске гаранције као средства обезбеђења, али она је, често, вишеструка. (документарни акредитив може имати и функцију средства кредитирања и средства обезбеђења). Такође, сви ови послови имају сличности и са другим правним пословима (јемство, осигурање, уговор у корист трећег, уговор о кредиту и др.) али они су самостални и независни правни послови.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

акредитив, банкарска гаранција, документарни инкасо, банка, налогодавац, корисник.

ЛИТЕРАТУРА: