Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 59-84

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.059M

САЖЕТАК:

Моторна возила данас нису више луксуз, она су средство за задовољење важних потреба човека. Међутим, као што то бива и са многим другим стварима у животу, од употребе моторних возила човечанство нема само користи, него трпи и огромне штете. Због огромне снаге која је у њима концентрисана, моторна возила представљају једну од већих опасности које данас прете човеку. Опасностима су изложени како они који се превозе моторним возилима, тако и лица ван возила, тзв. трећа лица. Како на једној страни постоји широка употреба моторних возила и велике користи које човек задовољава њиховим коришћењем а на другој страни бројне и огромне штете које настају услед њихове употребе, у многим областима чине се напори да се штетне последице које настају употребом моторних возила ублаже, с обзиром да се исте не могу у потпуности елиминисати. У области права разним мерама утиче се на спречавање саобраћајних незгода па самим тим и штетних последица. Ипак, имајући у виду да су штете које настају употребом моторних возила категорија имовинског права, у овој области се предузимају одговарајуће мере како би се решило питање ко ће, у којим случајевима и у ком обиму накнадити штету, која се употребом моторног возила причини неком лицу. Као један од врло ефикасних начина за ублажавање штетних последица које настају употребом моторних возила, развило се обавезно осигурање власника моторних возила за штете које се њиховим моторним возилом причине трећим лицима. Заснивање и дејство правних односа из обавезног осигурања за штете од употребе моторних возила све чешће бива уређено императивним законским нормама, које штите како интересе лица која се у њима појављују, тако и шире друштвене интересе.

У раду се  анализирају правни односи који настају из обавезног осигурања за штете од моторних возила, положај уговарача осигурања, односно осигураника као штетника и осигуравача који уз наплату премије преузима обавезу да под законом прописаним условима накнади штету трећим лицима коју им причини његов осигураник, као и положај трећих оштећених лица која најчешће плаћају цену технолошког напретка.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

моторно возило, штета, осигурање, осигуравач, осигураник, трећа оштећена лица.

ЛИТЕРАТУРА: