Пружање услуга од стране организација на бази учлањења

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 385-404

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.385B

САЖЕТАК:

Аутор у раду анализира, у најкраћим цртама, али што обухватније, одређене организације на бази учлањења, њихове врсте и критеријуме за класификацију, а посебно пружање услуга корисницима којима је то најпотребније. Улога тзв. организација на бази учлањења је, данас, изузетно велика, али је њихов тачан (или, бар, приближан) број, недовољно истражен, што се може рећи и за рад, чланство, структуру, а посебно за пружање услуга од стране ових организација. Зато, аутор у овом раду, издваја неколико најважнијих организација ове врсте, појмовно их одређује и позива се на одговарајуће важеће уставне и законске одредбе Републике Србије, које регулишу наведену материју. Притом, он врши поређење са одговарајућим документима Европске уније и указује на недостатке европског и националног законодавства. Коначно, аутор сматра да се бројни проблеми у функционисању наведених организација и пружању услуга многим корисницима, могу превазићи другачијим третманом ове, изузетно значајне, проблематике. Ту се, посебно, мисли на бољи теоријски приступ, увођење одређених академских дисциплина на универзитетима (друштвено-хуманистичким факултетима), сталном образовању и указивању на значај наведених организација (посебно за најугроженије категорије становништва, којима је намењено пружање њихових услуга).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

организације на бази учлањења, удружења потрошача, Црвени крст, еколошки покрети, удружења ратних и мирнодопских војних инвалида, омладинске организације, Устав Републике Србије.

ЛИТЕРАТУРА: