Уговорни системи снабдевања и непоштена трговачка пракса у документима Европске комисије

XXI век – век услуга и услужног права (2020), стр. 305-320

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-11.305S

САЖЕТАК:

Усвајањем Директиве о непоштеним трговачким праксама у привредноправним (business-to-business) односима субјеката уговорних система снабдевања пољопривредним и прехрамбеним производима, створен је у тржишном праву Европске уније нов правни институт: непоштена трговачка пракса. Реч је о трговачкој пракси коју купци противно трговачким обичајима, нормама пословног морала и начелима уговорног права (а пре свега: добре вере, савесности и поштења), у уговорном систему снабдевања предузимају према својим сопственим снабдевачима. У раду је представљена еволуција настанка тог правног института. То је урађено прегледом докумената издаваних од 2008. до 2016. године. Претежно су обрађени документи Европске Комисије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

непоштена трговачка пракса, Европска Комисија, уговорни систем снабдевања, услуге дистрибуције.

ЛИТЕРАТУРА: