(doi:10.46793/Uzdanica19.2)

Софија И. Мијовић, Даница Б. Недељковић, ЕКСПРЕСИВНИ ИМЕНИЧКИ ДЕРИВАТИ СА СУФИКСОМ -(L)ER У НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.007M

7-19

Марија M. Станојевић Веселиновић, КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У СРПСКОМ И НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ ЗА ЛЕКСИЧКО ПОЉЕ БОГАТСТВО

doi:10.46793/Uzdanica19.2.021SV

21-37

Сања С. Маркељић, О ОБЛИЧКОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛЕКСИЧКИХ АНГЛИЦИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У КОМЕНТАРИМА НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ ЈУТЈУБ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.039M

39-54

Маријан Ј. Јелић, ПЕСНИЧКЕ РЕЧИ У ВУКОВИМ ЛИРСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА

doi:10.46793/Uzdanica19.2.055J

55-67

Јована Д. Базић, АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА У РОМАНУ ДЕРВИШ И СМРТ И ЊИХОВО ПРЕВОЂЕЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

doi:10.46793/Uzdanica19.2.069B

69-83

Милојка С. Рибаћ, СИСТЕМ ГЛАГОЛСКИХ ПРЕДИКАТА У УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.085R

85-98

Добривоје Ж. Станојевић, Марко М. Ђорђевић, ГОВОРНИШТВО, БЕСЕДНИШТВО, РЕТОРИКА

doi:10.46793/Uzdanica19.2.099S

99-105

Немања В. Савковић, ЈОСИП КУЛУНЏИЋ КАО ГЛУМАЧКИ ПЕДАГОГ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.107S

107-120

Невена Р. Јечменица, Славица М. Голубовић, СИНТАКСИЧКА СВЕСНОСТ КОД ДЕЦЕ СА РАЗВОЈНИМ ЈЕЗИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ: ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.121J

121-144

Александра А. Ђурић-Здравковић, Мирјана М. Јапунџа-Милисављевић, АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ КОД УЧЕНИКА С ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.145DZ

145-159

Милан С. Комненовић, Предраг Ж. Живковић, Душан П. Ристановић, ТЕОРИЈСКЕ ДИЛЕМЕ КОНСТИТУИСАЊА ДОМСКЕ ПЕДАГОГИЈЕ КАО ПЕДАГОШКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.161K

161-179

Данијела Н. Василијевић, Хаџи Живорад М. Миленовић, Бранка М. Аџић, НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У УЏБЕНИЦИМА ЕНГЛЕСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.181V

181-196

Јована Н. Ђорђевић, ЕДУКАЦИЈA СТУДЕНАТА ЗА РАД СА ДЕЦОМ ДАРОВИТОМ ЗА ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.197DJ

197-213

Слађана С. Станковић, Јелена Љ. Спасић, Кристина Ж. Петровић Душановић, МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ФИНЕ МОТОРИКЕ НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ КРОЗ ПРОГРАМ ФОНЕТСКЕ ГИМНАСТИКЕ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.215S

215-227

Tijana D. Gajić, Neda M. Maenza, ATTITUDES AND PERCEPTIONS TOWARDS POPULAR LANGUAGE LEARNING APPS: COMPARISON AND ANALYSIS

doi:10.46793/Uzdanica19.2.229G

229-244

Неда Б. Гаврић, Драгана Г. Радивојевић, СТАВОВИ СТУДЕНАТА О ЗНАЧАЈУ, НАЧИНИМА И МОГУЋНОСТИМА РАЗВИЈАЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА УЧЕНИКА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

doi:10.46793/Uzdanica19.2.245G

245-261

Јелена Р. Гркић Гинић, Милица Ј. Станковић, МОГУЋНОСТИ И КВАЛИТЕТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.263GG

263-277

Сандра Р. Милановић, Ивана М. Милић, ИЗАЗОВИ ОНЛАЈН-ОКРУЖЕЊА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ И МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

doi:10.46793/Uzdanica19.2.279M

279-290

Гордана Ј. Станчић, БИБЛИОГРАФИЈА САСТАВНИХ ДЕЛОВА БИБЛИОТЕКЕ НАУЧНИ СКУПОВИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК АНДРИЋЕВОГ ИНСТИТУТА (2018–2021)

doi:10.46793/Uzdanica19.2.293S

293-317

Јелена Љ. Спасић, ДАР УНУЦИМА И СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОЈ СТИЛИСТИЧКОЈ ЈАВНОСТИ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.319S

319-322

Маја M. Димитријевић, КРЕАТИВНО УМРЕЖАВАЊЕ ИМАНЕНТНОГ ПРИСТУПА, ВАСПИТНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

doi:10.46793/Uzdanica19.2.323D

323-330

Горан М. Мићић, ПРОТА МИЛОРАД МИЛОШЕВИЋ, ПОРОДИЧНЕ И РАТНЕ ХРОНИКЕ (1944‒1945)

doi:10.46793/Uzdanica19.2.331M

331-332

Марија С. Недељковић, МАЈСТОРИЈЕ ПЕСНИЧКОГ МУЗИЦИРАЊА

doi:10.46793/Uzdanica19.2.333N

333-339