ЈОСИП КУЛУНЏИЋ КАО ГЛУМАЧКИ ПЕДАГОГ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 107-120)

АУТОР(И): Немања В. Савковић

Е-АДРЕСА: nemanja.savkovic@art.pr.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.107S

САЖЕТАК: 

Ангажман Јосипа Кулунџића у области драмске педагогије био је вишестран и плодотворан. Готово три деценије предавао је у државним позоришним школама и приватном драмском студију. Педагошка поља његовог деловања простирала су се од научне области театрологије до уметничких области глуме, режије и драматур- гије. У овом раду истражујемо његово деловање као глумачког педагога, испољено у два вида: теоријском, који се односи на осмишљавање и појмовну артикулацију плана и програма глумачког образовања, и практичном, који се односи на наставну реализа- цију програмских садржаја и обликовање ефикасног педагошког метода. У истражива- њу су коришћени метод прикупљања података, метод анализе садржаја, биографски и компаративни метод. Из његових написа о педагогији, из сведочења његових ученика и студената, колега професора и асистената, уметничких сарадника и руководилаца, као и из компетентних судова театролога и критичара, може се закључити да је Кулунџић продубљено анализирао педагошку проблематику и да је својим посвећеним и ненаме- тљивим педагошким приступом будућим глумцима вешто преносио огромно сценско и теоријско знање, лако подстицао њихов стваралачки полет, развијао њихове индивиду- алне изражајне особености, откривао им латентне уметничке потенцијале и бодрио их у тренуцима трагалачког замора. Ласкаве оцене и евокације које су о њему оставили наши истакнути драмски уметници, стручњаци и педагози, изречене без формалне љубазности и с очигледним изразом уважавања личности и дела Јосипа Кулунџића, трајан су залог очувања успомене на овог нашег врсног позоришног ствараоца који је и у области драм- ске педагогије оставио видљив траг својим промишљањем, практиковањем и иновирањем процеса школовања драмских уметника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Јосип Кулунџић, глумачка педагогија, глума, позориште, Народно позориште, Факултет драмских уметности.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Ђурђевић (1970): Đ. Đurđević, Čovek i teatar: sećanja na susrete i razgovore sa Josipom Kulundžićem, Pozorište, god. XII, br. 6, Tuzla: Narodno pozorište, 809–813. Кулунџић (1999): J. Kulundžić, Autobiografija 1926 / Cirkus Rajnhart / Akcije!
 • Akcije! / Protiv Pirandela / „Krv i mesoˮ na pozornici, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 3, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, 7–22.
 • Правилник (1934): Правилник о оснивању и раду Глумачке школе Народног позоришта у Београду, Београд: Државна штампарија Краљевине Југославије.
 • Стојшин (1966): В. Стојшин, Фрагменти о театру: НИН-ов интервју са Јосипом Кулунџићем, добитником Седмојулске награде, НИН, год. XVI, бр. 809, Београд, 8.
 • Фрагменти о Маестру. Сценарио: Јелена Попадић, режија: Драгомир Зупанц. Продукција: Радио-телевизија Србије, 2010.
ЛИТЕРАТУРА
 • Алманах (1971): АЛМАНАХ: двадесет година Академије за позориште, филм, радио и телевизију, приредио Владимир Петрић, Београд: Уметничка академија у Београду.
 • Аноним (1934): Управник позоришта г. Драгослав Илић о новој глумачкој школи, Правда, год. XXX, бр. 10489, Београд, 5.
 • Бајчетић (1997): П. Бајчетић, 13 програма, Зборник радова Факултета драм- ских уметности, бр. 1, Београд: Факултет драмских уметности, 472–552.
 • Грол (1909): М. Грол, Глумачка Школа: приступно предавање и програм, Срп- ски књижевни гласник, књ. XXIII, св. 12, Београд, 944‒951.
 • Грол (1922): М. Грол, Глумачка Школа, Просветни гласник, бр. 1, Београд, 1‒11.
 • Дотлић (1970): Л. Дотлић, Сећања на Јосипа Кулунџића (на глас о његовој
 • смрти), Позориште, год. XXXVIII, бр. 4, Нови Сад: Српско народно позориште, 3.
 • Јовановић (2009): З. Јовановић, Значајна годишњица (1899–2009): сећања на Јосипа Кулунџића, Драма, бр. 26, Београд: Удружење драмских писаца Србије, 71–74.
 • Коџић (1978): M. Kodžić, Moj profesor Josip Kulundžić, Teatron, br. 12, Beograd: Muzej pozorišne umetnosti SR Srbije, 72–84.
 • Крунић (1936): Д. Kрунић, Прва испитна претстава Глумачке школе, Правда, год. XXXII, бр. 11331, Београд, 7.
 • Лешић (1986): J. Lešić, Istorija jugoslavenske moderne režije (1861–1941), Novi Sad: Sterijino pozorje, Dnevnik.
 • Марјановић (1991): P. Marjanović, Novosadska pozorišna režija (1945–1974): pri- log istoriji Drame Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad: Akademija umetnosti, Pozorišni muzej Vojvodine.
 • Милин (2008): B. Milin, Lavirinti ekspresionizma: rane drame Josipa Kulundžića, Novi Sad: Sterijino pozorje.
 • Михаиловић (1999): Д. Михаиловић, Век од рођења: Јосип Кулунџић, Поли- тика, год. XCVI, бр. 30822, Београд, 23.
 • Новаковић (2017): С. Новаковић, Мртви, приредио Марко Новаковић, Бео- град: Радио телевизија Србије, 2017.
 • Петраш (1998): Б. Петраш, Јосип Кулунџић позоришни стваралац 1899–1970, дипломски рад, Београд: Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности.
 • Петрић (1970): V. Petrić, Josip Kulundžić kao pedagog, Scena, god. VI, br. 6, Novi Sad: Sterijino pozorje, 6–9.
 • Поповић (1982): В. Поповић, Записи из позоришта, Нови Сад: Српско народ- но позориште.
 • Рапајић (1998): С. Рапајић, Из Кулунџићеве заоставштине, Зборник радова Факултета драмских уметности, бр. 2, Београд: Факултет драмских уметности, 575–594.
 • Рапајић (2013): С. Рапајић, Драмски текстови и њихове инсценације, Београд: Факултет драмских уметности, Нови Сад: Позоришни музеј Војводине.
 • Савковић (2018): Н. Савковић, Улога традиције у српској глумачкој педаго- гији од Прве глумачке школе до Факултета драмских уметности, у: Традиционално и савремено у уметности и образовању (зборник), Косовска Митровица: Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Ми- тровици, 399–412.
 • Татић (1970): М. Татић, Сарадници о Ј. Кулунџићу, Позориште, год. XXXVIII, бр. 4, Нови Сад: Српско народно позориште, 4–5.
 • Финци (1963): Е. Финци, Више и мање од живота: утисци из позоришта, књига 3, Београд: Просвета.
 • Финци (1970): Е. Финци, Писац, редитељ, педагог, Политика, год. LXVII, бр. 20532, Београд, 11.
 • Фрајнд (1982): M. Frajnd, Reditelj i teoretičar Josip Kulundžić na srpskim scena- ma, Dani hvarskog kazališta: hrvatska dramska književnost i kazalište u međuratnim godi- nama, Split: Književni krug, 232–261.