Категорија Узданица

МОГУЋНОСТИ ДИЗАЈНИРАЊА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА МЕЂУПРЕДМЕТНОМ КОРЕЛАЦИЈОМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Узданица XX 1 (2023), (стр. 277-286) АУТОР(И): Верица М. Нерић Е-АДРЕСА: vericaneric@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се истражују могућности дизајнирања наставних садржаја ко- јима би се кроз игру у корелативном приступу реализовали циљеви предмета Српски…

Детаљније

МЕТОДИЧКА ПРИМЕНЉИВОСТ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ КОМПОЗИЦИЈА СУЛЕЈМАНА ЋАТОВИЋА У НАСТАВИ МУЗИЧKЕ КУЛТУРЕ

Узданица XX 1 (2023), (стр. 259-275) АУТОР(И): Нака К. Никшић Е-АДРЕСА: niksicnaka@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сулејман Ћатовић Суља, музички педагог, мелограф и композитор, стварао је инспирисан народним песмама новопазарског краја. У његовом стваралачком опусу наилазимо на…

Детаљније

УЛОГА МАСМЕДИЈСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ТРАНСФЕРУ ЗНАЊА ОСНОВНОШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Узданица XX 1 (2023), (стр. 241-257) АУТОР(И): Дејана Б. Нешић Е-АДРЕСА: dejana.nesic1@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави трансфером знања стечених путем мас-медија1 на соција- лизацију и шири процес едукације. Циљ овог истраживања јесте да се…

Детаљније

УМЕТНИЧКО ДЕЛО КАО ПОКРЕТАЧ МЕТАКОГНИТИВНИХ СТРАТЕГИЈА УЧЕЊА

Узданица XX 1 (2023), (стр. 229-240) АУТОР(И): Кристинка И. Селаковић Е-АДРЕСА: selakovick@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад бави се питањем како уметничко дело у настави ликовне културе може код ученика млађег школског узраста да помогне при…

Детаљније

ЕМОЦИОНАЛНЕ РЕАКЦИЈЕ АДОЛЕСЦЕНАТА У НАСТАВИ

Узданица XX 1 (2023), (стр. 215-228) АУТОР(И): Биљана J. Стојановић, Радмила Б. Миловановић, Ивана Р. Ћирковић- Миладиновић Е-АДРЕСА: biljanastojanovic@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Једно од важних питања савремене наставе односи се на мотивацију за школско учење. У томе…

Детаљније