МОГУЋНОСТИ И КВАЛИТЕТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 263-277)

АУТОР(И): Јелена Р. Гркић Гинић, Милица Ј. Станковић

Е-АДРЕСА: jelenagrkic@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.263GG

САЖЕТАК: 

Рад представља резултате истраживања могућности реализације му- зичке наставе у оквиру предмета Вокално-инструментална настава који се изучава на основним академским студијама Факултета педагошких наука у Јагодини, у пандемиј- ским условима изазваним вирусом ковид 19. Циљ истраживања је био да се испитају мишљења и ставови студената o квалитету онлајн-наставе, односно о другачијој концеп- цији одржавања наставе овог предмета. Осим тога, циљ је био и прикупљање података на основу којих је могуће организовати и побољшати квалитет наставе у случају поновне пандемије. Узорак истраживања је чинило 76 студената друге године основних академ- ских студија на студијским програмима Учитељ и Васпитач у предшколским установама. Резултати истраживања показују да се теоријска знања могу усвајати наставом на даљину, док снимци песама не могу заменити контактну наставу, као и да онлајн-настава не може бити кориснија од непосредне. Такође, анализа одговора анкетираних студената указала је да се настава овог предмета никако не може изводити искључиво путем интернета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

пандемија, Вокално-инструментална настава, основе музичке писмености, свирање, онлајн-настава, ставови студената.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
 • Акарсу (2021): S. Akarsu, Investigating Secondary School Music Teachers’ Views about Online Music Lessons During the COVID-19 Pandemic, Educational Policy Analysis and Strategic Research, V16, N2, 160‒178. Retrieved in September 2022 from https://files. eric.ed.gov/fulltext/EJ1301886.pdf.
 • Алавамлех, Ал-Твајт, Ал-Шахт (2020): M. Alawamleh, L. Mohannad Al-Twait, G. Raafat Al-Saht, Тhe effect of online learning on communication between instructors and students during Covid-19 pandemic, Asian Education and Development Studies. Retrieved in September 2022 from https://www.uwinnipeg.ca/remote-hub/docs/effect-online-learn- ing-on-communication-instructor-student.pdf.
 • Вотермајер, Крик, Најт, Гудол (2020): R. Watermeyer, T. Crick, C. Knight, J. Goodall, COVID-19 and Digital Disruption in UK Universities: Afflictions and Affor- dances of Emergency Online Migration. High Educ. (Dordr), 1‒19. Retrieved in September 2022 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7269686/.
 • Димитријевић, Голубовић-Илић, Станојевић (2021): М. Димитријевић, И. Го- лубовић-Илић, В. Станојевић, Неки аспекти реализације универзитетске наставе на даљину за време пандемије, Узданица, XVIII/2, Јагодина: Факултет педагошких на- ука, 169‒186.
 • Јилдиз, Каршал, Багџи (2021): Y. Yıldız, E.Karşal, H. Bağcı, Examining the in- structors’ perspectives on undergraduate distance learning music instrument education dur- ing the COVID-19 pandemic, Journal of Pedagogical Research, 5(2), 184‒206. Retrieved in September 2022 from http://dx.doi.org/10.33902/JPR.2021270107
 • Киви, Коњари, Озеке, Челикташ (2021): A. Kivi, D. Koniari, S. Özeke, H. Çeliktaş, Reactions and good practices to new corona conditions for teaching music in schools by music teachers in Germany, Greece, and Turkey, In: M. Pabst-Krueger, A. Zie- genmeyer (Eds.), Perspectives for music education in schools after the pandemic, 5‒17. Retrieved in September 2022 from https://www.bmu-musik.de/fileadmin/Medien/BV/ Positionen/Perspectives_for_music_education MTA-network.pdf.
 • Копас-Вукашиновић, Михајловић, Миљковић (2021): Е. Копас-Вукашиновић, А. Михајловић, А. Миљковић, Ставови студената о квалитету наставе на даљину, Узданица, XVIII/2, Јагодина: Факултет педагошких наука, 19‒33.
 • Кулева (2020): M. Kuleva, The impact of COVID-19 pandemic on the evaluation of the effectiveness of online distance learning, Pedagogy, 92(7s), 74–83.
 • Макаблех, Алиа (2021): M. Maqableh, M. Alia, Evaluation online learning of un- dergraduate students under lockdown amidst COVID-19 Pandemic: The online learning experience and students’ satisfaction, Children and Youth Services Review, 128 (106160), 1–11.
 • Матијашевић, Царић, Шкорић (2021): J. Matijašević, M. Carić, S. Škorić, Online nastava u visokom obrazovanju – prednosti, nedostaci i izazovi, u: V. Katić (ur), Onlajn-na- stava na univerzitetima – 2021, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, 165–168.
 • Медњанска, Стреначикова (2021): I. Medňanská, M. Strenáčiková, Reflection on teaching music in schools in Slovakia during the pandemic and description of online teaching, In: M. Pabst-Krueger, A. Ziegenmeyer (Eds.), Perspectives for music education in schools after the pandemic, 18‒27.
 • Нусек, Шпан (2021): М. Nusseck, C. Spahn, Musical Practice in Music Students During COVID-19 Lockdown, Front. Psychol., 12:643177.
 • Петровић (2009): M. Петровић, Електронско учење подржано интернет техно- логијама (генеза, појам и предвиђања развоја), Норма, XIV/3, Сомбор: Педагошки факултет, 263‒280.
 • Проданов, Црњански, Милојковић (2021): I. Prodanov, N. Crnjanski, M. Miloj- ković, Muzičko obrazovanje u digitalnom svetu, Novi Sad: Akademija umetnosti.
 • Руксанда, Белибоу, Казан (2021): М. Rucsanda, А. Belibou, A.-M. Cazan, Stu- dents’ Attitudes Toward Online Music Education During the COVID 19 Lockdown, Front. Psychol., 12:753785.
 • Станковић (2006): Ж. Станковић, Развој технологије учења на даљину, На- става и васпитање, 55(2), Београд: Педагошко друштво Србије, 169‒181.
 • Хусеин, Дауд, Алрабијах, Бадави (2020): E. Hussein, S. Daoud, H. Alrabaiah, R. Badawi, Exploring undergraduate students’ attitudes towards emergency online learning during COVID-19: A case from the UAE, Children and Youth Services Review, Volume 119, 105699.