ГОВОРНИШТВО, БЕСЕДНИШТВО, РЕТОРИКА

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 99-105)

АУТОР(И): Добривоје Ж. Станојевић, Марко М. Ђорђевић

Е-АДРЕСА: dobrivoje.stanojevic@fpn.bg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.099S

САЖЕТАК: 

У овом раду аутори настоје да уоче разлике између реторике као науке и беседништва као праксе, али и да направе разлику између беседништва и говорништва. При томе би беседништво подразумевало високо естетизовани говор са могућношћу претходне припреме, изговорен у свечаним околностима, док би говорништво подразу- мевало импровизоване, припремљене и научене јавне говорне наступе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

реторика, беседништво, говорништво, беседник, јавни говорни наступи.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аврамовић, Станојевић (1993): С. Аврамовић, О. Станојевић, Основи реторике и беседништва, Београд: Завод за уџбенике.
 • Аврамовић, Станојевић (2002): С. Аврамовић, О. Станојевић, Ars rhetorica – вештина беседништва, Београд: Службени лист СРЈ.
 • Аврамовић (2008): С. Аврамовић, Rhetorike techne – вештина беседништва и јавни наступ, Београд: Службени гласник.
 • Ђорђевић (1999): М. Ђорђевић, Најлепше српске беседе, Београд: Просвета. Ђорђевић (2007): М. Ђорђевић, Беседништво код Срба, Ниш: Центар за црквене студије.
 • Ђорђевић (2016): М. М. Ђорђевић, Политика и умеће убеђивања, Београд: Просвета.
 • Ђурић (1967), М. Ђурић и др., Беседе ‒ избор из светског беседништва, Београд: Култура.
 • Јелачић Србуљ (2007): В. Јелачић Србуљ, Rhetorike techne, Реторичка вештина кроз реторске вежбе, Нови Сад: Aртпринт.
 • Јелић (2001) В. Јелић, Античка и српска реторика, Београд: Чигоја штампа. Нушић (2009): Б. Нушић, Реторика, Београд: Чигоја штампа.
 • Петровић (1975): С. Петровић, Реторика, Ниш: Градина.
 • Петровић (2009): С. Петровић, Наука о књижевности, Београд: Службени гласник.
 • Сарамандић (1990): З. Сарамандић, Беседе, Београд.
 • Скјапа (1999): E. Скјапа, The Beginnings of Rhetorical Theory in Classical Greece, New Haven.
 • Станојевић (2009): Д. Станојевић, Медијска еристика и јавни дискурс, Бео- град: Сербика.
 • Тадић (1995): Љ. Тадић, Реторика ‒ Увод у вештину беседништва, Београд: „Филип Вишњићˮ, Институт за филозофију и друштвену теорију.