О ОБЛИЧКОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛЕКСИЧКИХ АНГЛИЦИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У КОМЕНТАРИМА НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ ЈУТЈУБ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 39-54)

АУТОР(И): Сања С. Маркељић

Е-АДРЕСА: sanja.markeljic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.039M

САЖЕТАК: 

У овом раду бавимо се обличком реализацијом англицизама преузетих из одељка за остављање коментарa испод видео-снимака на друштвеној мрежи Јутјуб. Пошто је у фокусу истраживања пре свега формални аспект англицизaма, у раду се слу- жимо Прћићевом поделом англицизама на сирове, очигледне и скривене и полазимо од претпоставке да корисници англицизама немају високу контактнојезичку компетенцију. Поред Прћићевих идеја, у раду се ослањамо на идеје Рудолфа Филиповића о секундарној морфолошкој адаптацији англицизама у српском језику. Циљ је показати и описати ко- јим се механизмима писци коментара служе приликом адаптације англицизма у српском језику, уколико до ње и дође. Анализа обличке реализације 100 англицизама у комента- рима који сачињавају корпус показала је да се англицизми не адаптирају доследно и да се облички најчешће реализују као (1) неадаптирани, сирови англицизми, (2) као сирови секундарно адаптирани англицизми, (3) као (секундарно адаптирани) очигледни, тј. тран- скрибовани англицизми. Посебан вид обличке реализације где је један англицизам или његов део адаптиран док други није (на пример, family frendli; Ajde lajk ko zeli part 2…) називамо мешовитом обличком реализацијом. На основу ових података, који нам говоре да је обличка адаптација често субјективна и произвољна, сматрамо да писци коментара немају високу контактнојезичку компетенцију и да, због све учесталијег позајмљивања енглеских лексема, у оквиру образовног система треба више радити на подизању свести о свим корацима ваљане и доследне адаптације, од којих је први и основни корак управо обличка рeализација.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

англицизам, обличка реализација, Јутјуб, енглески језик, српски језик, језички контакт.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вуковић (2020): М. Вуковић, Инстаграм, један од узрока инвазије енглеских речи у употреби српског језика код младих, Баштина, 50, Лепосавић: Институт за српску културу Приштина, 73‒90.
 • Горлач (2003): M. Görlach, English Words Abroad, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Клајн (2008): И. Клајн, Пуризам и антипуризам у данашњем српском језику, Јужнословенски филолог: повремени спис за словенску филологију и лингвистику, 64, Београд: Српска државна штампарија, 153‒176.
 • Милић (2013): M. Milić, Anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku, Novi Sad: Fi- lozofski fakultet.
 • Mишић Илић (2011): B. Mišić-Ilić, Anglosrpski i Serglish: Dva varijeteta srpskog jezika nastala pod uticajem engleskog, Jezik u upotrebi. Primenjena lingvistika u čast Ranku Bugarskom, Beograd: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet, 71‒93.
 • Мишић Илић, Лопичић (2011): B. Mišić-Ilić, V. Lopičić, Pragmatički anglicizmi u srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 54/1, Novi Sad: Matica srpska, 261‒273.
 • Прћић (2004): T. Prćić, Anglicizmi u našoj svakodnevnoj praksi: kako iz koncentričnih začaranih krugova?, Život i delo akademika Pavla Ivića, Subotica: Gradska bibliote- ka; Beograd: SANU, Narodna biblioteka Srbije, Institut za srpski jezik SANU; Novi Sad: Matica srpska, Filozofski fakultet; Subotica: Minerva, 311‒325.
 • Прћић (2005): T. Prćić, Engleski u srpskom, Novi Sad: Zmaj; Petrovaradin: Alfagraf.
 • Прћић (2013): T. Prćić, Englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija: od prakse
 • preko teorije do prakse, Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/2. Tematski zbornik, Novi Sad: Filozofski fakultet, 183‒195.
 • Родић (2014): S. Rodić, Sekundarna semantička i morfološka adaptacija angliciza- ma u komunikaciji na Fejsbuku o rijaliti programima, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, tematski zbornik, III, Novi Sad: Filozofski fakultet, 455‒466.
 • Силашки (2012): N. Silaški, Srpski jezik u tranziciji: o anglicizmima u ekonomskom registru, Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.
 • Филиповић (1986): R. Filipović, Teorija jezika u kontaktu: uvod u lingvistiku jezič- nih dodira, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga.
 • Филиповић (2006): S. Filipović, Semantika anglicizama u srpskom jeziku u regi- stru mode, Philologia, 4, Beograd: Svetlo, 57‒64.
 • Филиповић-Ковачевић (2018): S. Filipоvić-Kоvačević, Leksika u srpskom jeziku pod uticajem engleskog u žargonu omladine u klipovima jutjubera Jaserštajna, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 43/1, Novi Sad: Filozofski fakultet, 69‒81.