ЕКСПРЕСИВНИ ИМЕНИЧКИ ДЕРИВАТИ СА СУФИКСОМ -„(L)ER“ У НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 7-19)

АУТОР(И): Софија И. Мијовић, Даница Б. Недељковић

Е-АДРЕСА: sofija.mijovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.007M

САЖЕТАК: 

У раду се на одабраном корпусу анализирају именички деривати су- фикса –ler и –er у немачком језику и могућности њихове преводне еквиваленције у срп- ском. Како је корпусном анализом забележен значајан број деривата наведених суфикса, истраживање је ограничено на експресивне деривате са генус-семом ’особа’. Ексцерпи- рани примери су најпре подвргнути творбено-структурној анализи са циљем да се опишу сви творбени обрасци и морфемски елементи који учествују у њиховом грађењу, као и да се утврди који творбени и лексички процеси доводе до конституисања њиховог експре- сивног значења. Након спроведене формалне и семантичке анализе, контрастивна има за циљ да опише на који начин се успоставља еквиваленција на формалном, денотативном и конотативном нивоу, као и да ли је она на свим нивоима остварива.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

творба речи, експлицитна деривација, суфикс -ler, суфикс -er, експресивност, преводна еквиваленција, немачки језик, српски језик.

ЛИТЕРАТУРА:

КОРПУС
 • ДРНЈ: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (www.dwds.de) Дуден: Duden Universalwörterbuch (www.duden.de)
 • Матер (1970): E. Mater, Rückläufiges Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig.
 • Николић (2000): М. Николић, Обратни речник српскога језика, Београд: Матица српска.
 • НХУР (2005): Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Zagreb.
 • РМС (1967‒1976): Речник српскохрватскога књижевног језика, књига I‒VI, Нови Сад: Матица српска.
 • https://de.wordhippo.com/de
ЛИТЕРАТУРА
 • Баесков (2002): H. Baeskow, Abgeleitete Personenbezeichnungen im Deutschen und Englischen, Berlin: Walter de Gruyter.
 • Бабић (1991): S. Babić, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, drugo izdanje, Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 • Бугарски (2006): R. Bugarski, Žargon, Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Клајн (2003): И. Клајн, Творба речи у савременом српском језику, Други део, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Кунхолд и др. (1975): I. Kühnhold, O. Putzer, H. Wellman, Deutsche Wortbildung: Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache. Hauptteil 2. Das Substantiv, Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwanm.
 • Лалић (2012): M. Lalić, Imenička tvorba u njemačkom i srpskom jeziku na primje- ru ekspresivnih imenica sa značenjem lica, Riječ, br. 8, Nikšić: Filozofski fakultet Nikšić, 130−147.
 • Лоде (2006): M. Lohde, Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch, Tübungen: Narr Verlag.
 • Моч (1999): W. Motsch, Deutsche Wortbildung in Grundzügen, Berlin: Walter de Gruyter.
 • Недељковић, Мијовић (2020): Д. Недељковић, С. Мијовић, Експресивни име- нички деривати са суфиксом -ling у немачком језику и његови преводни еквиваленти у српском језику, Зборник радова са XIV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (25–27. 10. 2019), Књига I, Крагу- јевац: ФИЛУМ, 333−350.
 • Ристић (2004): С. Ристић, Експресивна лексика у српском језику, Београд: Институт за српски језик.
 • Флајшер, Барц (1995): W. Fleischer, I. Barz, Wortbildung der deutschen Gegen- wartssprache, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
 • Флајшер, Барц (2012): W. Fleischer, I. Barz, Wortbildung der deutschen Gegen- wartssprache, Tübingen: de Grünter Studium.