АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ КОД УЧЕНИКА С ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 145-159)

АУТОР(И): Александра А. Ђурић-Здравковић, Мирјана М. Јапунџа-Милисављевић

Е-АДРЕСА: aleksandra.djuric.aa@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.145DZ

САЖЕТАК: 

Aгресивно понашање ученика с интелектуалном ометеношћу повеза- но je са бројним проблемима у школском и кућном окружењу. Неретко због присуства ове форме понашања ученици имају смањен квалитет живота, ограничене могућности за усвајање правилних формата адаптивног или социјалног понашања, као и отежано напредовање у школи. Циљ овог рада је да утврди повезаност испољавања вербалне, прикривене и физичке агресије, као и малтретирања и непријатељства код ученика с ла- ком интелектуалном ометеношћу, и то у односу на извештавање родитеља и наставника – дефектолога. Узорак истраживања укључивао је 57 ученика V, VI и VII разреда, који су похађали основне школе за ученике са тешкоћама у менталном развоју. За процену агресивног понашања коришћена је Дечија скала непријатељства и агресије: реактивне/ проактивне. Резултатима истраживања евидентирано је непријатељство као доминантан формат при процени агресивног понашања код ученика с лаком интелектуалном омете- ношћу. Родитељи оцењују да њихова деца показују мање непријатељства и малтретирања према другима, него што то процењују наставници – дефектолози. Добијена је значајна конгруенција родитељских и наставничких верзија процене агресивног понашања у број- ним сегментима. Налазе треба описати у педагошком профилу, у плану мера индивиду- ализације и персонализованом програму наставе и учења како би се спровела адекватна интервенција која би поспешила контролу агресивног понашања код ученика с лаком интелектуалном ометеношћу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

вербална, физичка и прикривена агресија, непријатељство, малтре- тирање, лака интелектуална ометеност, ученици.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Алингтон-Смит (2006): P. Allington-Smith, Psychiatric and behaviour disorders in children and adolescents with intellectual disabilities, In: A. Roy, M. Roy, D. Clarke (Eds.), The Psychiatry of Intellectual Disability, Oxon, UK: Radcliffe Publishing Ltd., 95‒105.
 • American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) (2019): Mission. Retrieved in December 2019 from http://www.aaidd.org.
 • American Psychiatric Association (APA) (2013): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Arlington, VA: American Psychiatric Association.
 • Бабкок, Тарп, Шарп, Хепнер, Станфорд (2014): J. C. Babcock, A. L. T. Tharp, C. Sharp, W. Heppner, M. S. Stanford, Similarities and differences in impulsive/premedi- tated and reactive/proactive bimodal classifications of aggression, Aggression and Violent Behavior, 19(3), 251–262, https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.04.002.
 • Балбони, Ребекини, Елисеј, Тасе (2020): G. Balboni, G. Rebecchini, S. Elisei, M. J. Tassé, Factors affecting the relationship between adaptive behavior and challenging behaviors in individuals with intellectual disability and co-occurring disorders, Research in Developmental Disabilities, 104, 103718, https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103718.
 • Борса, Бандеира (2014): J. C. Borsa, D. R. Bandeira, The Peer Aggressive and Reactive Behaviors Questionnaire (PARB-Q): evidence of validity in the Brazilian context, Trends in Psychiatry and Psychotherapy, 36, 89–100, https://doi.org/10.1590/2237-6089- 2013-0051.
 • Борса, Хаук-Фило, Дамасио (2019): J. C. Borsa, N. Hauck-Filho, B. F. Damásio, Proactive and reactive aggressive behaviors: Dimensionality of self-report scales, The Span- ish Journal of Psychology, 22, E47, https://doi.org/10.1017/sjp.2019.39.
 • Вилнер (2015): P. Willner, The neurobiology of aggression: implications for the pharmacotherapy of aggressive challenging behaviour by people with intellectual disabilities, Journal of Intellectual Disability Research, 59(1), 82–92, https://doi.org/10.1111/jir.12120.
 • Војер, Вероу, Азиза, Деросиер, Шампу, Бедард (2005): P. Voyer, R. Verreault, G. M. Azizah, J. Desrosiers, N. Champoux, A. Bédard, Prevalence of physical and verbal aggressive behaviours and associated factors among older adults in long-term care facilities,
 • BMC Geriatrics, 5(1), 1–13, https://doi.org/10.1186/1471-2318-5-13.
 • Ђурић-Здравковић (2020): A. Ђурић-Здравковић, Педагогија особа с пореме- ћајем интелектуалног развоја, Београд: Универзитет у Београду – Факултет за спе- цијалну едукацију и рехабилитацију.
 • Ђурић-Здравковић, Јапунџа-Милисављевић (2009): А. Ђурић-Здравковић, М. Јапунџа-Милисављевић, Неки бихејвиорални проблеми деце са лаком интелекту- алном ометеношћу, у: Д. Радовановић (ур.), Истраживања у специјалној педагогији, Београд: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилита- цију, 493‒504.
 • Емерсон, Ајнфелд (2010): E. Emerson, S. Einfeld, Emotional and behavioural difficulties in young children with and without developmental delay: a bi‐national perspec- tive, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(5), 583–593, https://doi.org/10.1111/ j.1469-7610.2009.02179.x.
 • Емерсон, Робертсон, Вуд (2005): E. Emerson, J. Robertson, J. Wood, Emotion- al and behavioural needs of children and adolescents with intellectual disabilities in an urban conurbation, Journal of Intellectual Disability Research, 49(1), 16–24, https://doi. org/10.1111/j.1365-2788.2005.00658.x.
 • Ермаков, Абакумова, Федотова, Шатенина (2016): P. N. Ermakov, I. V. Aba- kumova, O. Fedotova, D. P. Shchetinina, Hostility as a psychological phenomenon and object of scientific research, International Journal of Environmental and Science Education, 11(18), 10829–10837.
 • Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) (2019): History of the IDEA. Retrieved in December 2019 from https://sites.ed.gov/idea/.
 • Кат, Лекавалир (2013): A. J. Kaat, L. Lecavalier, Disruptive behavior disorders in children and adolescents with autism spectrum disorders: A review of the prevalence, presentation, and treatment, Research in Autism Spectrum Disorders, 7(12), 1579–1594, https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.08.012.
 • Кемпс, Матис, Деврис, Ван Ингленд (2005): M. Kempes, W. Matthys, H. de Vries, H. van Engeland, Reactive and proactive aggression in children: A review of theory, findings and the relevance for child and adolescent psychiatry, European Child and Adoles- cent Psychiatry, 14(1), 11–19, https://doi.org/10.1007/s00787-005-0432-4.
 • Конор, Њукорн, Сејлор, Аман, Скахил, Роб, Џенсен, Витиело, Фајндлинг, Бутелар (2019): D. F. Connor, J. H. Newcorn, K. E. Saylor, B. H. Amann, L. Scahill, A. S. Robb, P. S. Jensen, B. Vitiello, R. L. Findling, J. K. Buitelaar, Maladaptive aggression: with a focus on impulsive aggression in children and adolescents, Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 29(8), 576–591, https://doi.org/10.1089/cap.2019.0039.
 • Молтено, Молтено, Финчилеску, Доз (2001): G. Molteno, C. D. Molteno, G. Finchilescu, A. R. L. Dawes, Behavioural and emotional problems in children with intel- lectual disability attending special schools in Cape Town, South Africa, Journal of Intellectu- al Disability Research, 45(6), 515–520, https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2001.00368.x. Нелсон, Бернс, Кендл, Шонерт-Рајкл (2018): H. J. Nelson, S. K. Burns, G. E. Kendall, K. A. Schonert-Reichl, The factors that influence and protect against power imbal-
 • ance in covert bullying among preadolescent children at school: A thematic analysis, The Journal of School Nursing, 34(4), 281–291, https://doi.org/10.1177/1059840517748417.
 • Николс, Хејстингс, Гриндл (2020): G. Nicholls, R. P. Hastings, C. Grindle, Preva- lence and correlates of challenging behaviour in children and young people in a special school setting, European Journal of Special Needs Education, 35(1), 40–54, https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1607659.
 • Половина (2014): Н. Половина, Породични фактори повезани са вршњачким насиљем у школи, Узданица, XI(1), 63–72.
 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални обра- зовни план, његову примену и вредновање (2018): Службени гласник Републике Ср- бије, бр. 74/18.
 • Робертс, Вилијамс, Грифит, Џонс, Хејстингс, Крејн, Брајнинг, Хор, Едвардс (2020): J. L. Roberts, J. Williams, G. M. Griffith, R. S. Jones, R. P. Hastings, R. Crane,L. Bryning, Hoare, R. T. Edwards, Soles of the feet meditation intervention for people with intellectual disability and problems with anger and aggression – A feasibility study, Mindfulness, 11(10), 2371–2385, https://doi.org/10.1007/s12671-020-01454-y.
 • Радик, Дејвис, Бакарис-Хамилтон, Оливер (2015): L. Ruddick, L. Davies, M. Bacarese-Hamilton, Oliver, Self-injurious, aggressive and destructive behaviour in children with severe intellectual disability: Prevalence, service need and service receipt in the UK, Research in Developmental Disabilities, 45–46, 307–315, https://doi.org/10.1016/j. ridd.2015.07.019.
 • Синг, Ланциони, Караша, Винтон, Мајерс, Синг, Синг, Синг (2013): N. N. Sin- gh, G. E. Lancioni, B. T. Karazsia, A. S. W. Winton, R. E. Myers, A. N. A. Singh, A. D. A. Singh, J. Singh, Mindfulness-based treatment of aggression in individuals with mild intel- lectual disabilities: A waiting list control study, Mindfulness, 4(2), 158–167, https://doi. org/10.1007/s12671-012-0180-8.
 • Смит (2016): P. K. Smith, Bullying: Definition, types, causes, consequences and intervention, Social and Personality Psychology Compass, 10(9), 519–532, https://doi. org/10.1111/spc3.12266.
 • Фармер, Аман (2009): C. A. Farmer, M. G. Aman, Development of the children’s scale of hostility and aggression: Reactive/proactive (C-SHARP), Research in Developmen- tal Disabilities, 30(6), 1155–1167, https://doi.org/10.1016/j.ridd.2009.03.001.
 • Хамилтон (2012): M. A. Hamilton, Verbal aggression: Understanding the psycho- logical antecedents and social consequences, Journal of Language and Social Psychology, 31(1), 5–12, https://doi.org/10.1177/0261927X11425032.
 • Хоџетс, Николас, Звајгенбаум (2013): S. Hodgetts, D. Nicholas, L. Zwaigen- baum, Home sweet home? Families’ experiences with aggression in children with autism spectrum disorders, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 28(3), 166–174, https://doi.org/10.1177/1088357612472932.
 • World Health Organization (WHO) (2016). The International Statistical Classifi- cation of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision, Fifth edition (ICD 10), Geneva: WHO.