ЕДУКАЦИЈA СТУДЕНАТА ЗА РАД СА ДЕЦОМ ДАРОВИТОМ ЗА ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 197-213)

АУТОР(И): Јована Н. Ђорђевић

Е-АДРЕСА: avramjov@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.197DJ

САЖЕТАК: 

Различити увиди у праксу васпитача, како кроз непосредну сарадњу са њима, тако и преко резултата различитих научних истраживања, указују на слабу компе- тентност васпитача да се педагошки адекватно баве децом даровитом у области ликовног изражавања. Тиме је указано на потребу да се ове компетенције код васпитача развијају и у оквиру њиховог иницијалног образовања. Са намером да се будућим предшколским васпитачима омогући стицање потребних компетенција за рад са децом даровитом за ликовно изражавање, осмишљен је експериментални Програм едукације студената за рад са овом групом деце. Програм је реализован као вид педагошке стратегије у оквиру редовне наставе из области методике ликовног васпитања на Факултету педагошких на- ука Универзитета у Крагујевцу у Јагодини, а под окриљем већег педагошког пројекта за подршку ликовно даровитој деци. Истраживање је реализовано са циљем да се истражи потенцијал и педагошка ефикасност и ефектност осмишљеног Програма едукације. Ре- зултати истраживања показали су успешно остварен циљ Програма, односно да су код студената успешно развијене компетенције за процес идентификације ликовне дарови- тости, као и компетенције за развијање посебних педагошких ситуација и активности за неговање те даровитости. Утврдили смо да су студенти задовољни концептом Програма, као и да су током Програма стекли довољно самопоуздања за рад са децом даровитом за ликовно изражавање. Коначни закључак рада указује на педагошку примењивост пре- дложене стратегије едукације студената за рад са ликовно даровитом децом, а предлаже и одређене допуне програма као и измене у концепту рада како би се његова педагошка ефектност унапредила.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

даровитост за ликовно изражавање, развијање компетенција за васпитни рад са даровитом децом предшколског узраста, иницијално образовање предшколских васпитача, експериментални образовни програм.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aлтарас (2006): A. Altaras, Darovitost i podbacivanje, Beograd: Centar za prime- njenu psihologiju.
 • Винер (1993): Е. Winner, Exceptional Artistic Development: The Role of Visual Thinking, Journal of Aesthetic Education, 27(4), Special Issue: Essays in Honor of Rudolf Arnheim, 31‒44.
 • Винер (1997): Е. Winner, Giftedness vs. creativity in the visual arts, Poetics, 24, 349‒377.
 • Винер (2000): Е. Winner, The Origins and Ends of Giftedness, American Psychologist Inc, 55(I), 159‒169.
 • Ђорђевић (2020): Ј. Đorđević, Preschool teachers’ competencies for identifying and fostering giftedness for visual arts expression in preschool children, Professional Competences for Teaching in the 21st Century, Jagodina: Faculty of Education, 92‒112.
 • Јевтић (2009): B. Jevtić, Struktura kompetencija darovite predškolske dece. Da- roviti i društvena elita, Zbornik 15, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlovˮ, 250–259.
 • Кларк, Цимерман (2001): G. Clark, E. Zimmerman, Identifying Artistically Tal- ented Students in Four Rural Communities in the United States, Gifted child quarterly, 45(2), 104‒114.
 • Кларк: Clark’s Drawing Abilities Test (CDAT), https://drawingtest.org/cdat/test- uses/, посећено 20. јула 2022.
 • Карлаварис (1986): B. Karlavaris, Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece za 3. godinu pedagoške akademije, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Кер (2009): B. Kerr, Encyclopedia of Giftedness, Creativity and Talent, University of Kansas.
 • Којић, Карлаварис, Којић (2020): M. Kojić, B. Karlavaris, S. Kojić, Metodika likovnog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, Podgorica: Univerzitet Crne Gore.
 • Крагуљац, Карлаварис (1970): M. Kraguljac, B. Karlavaris, Estetsko procenjivanje u osnovnoj školi. Praćenje eksperimentalnog programa za estetsko procenjivanje u okviru likovnog vaspitanja u osnovnoj školi, Beograd: Umetnička akademija u Beogradu.
 • Крос, Колман (2005): T. L. Cross, L. J. Coleman, School-Based Conception of Giftedness, In: R. Sternberg, J. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (Second Edi- tion), Cambridge University Press, 52‒64.
 • Мадеја (2013): S. Madeja, The status of assessment in the visual arts in the United States, In: A. Kárpáti, E. Gaul (Eds.), From Child Art to Visual Language of Youth: New Models and Tools for Assessment of Learning and Creation in Art Education, Bristol, UK / Chicago, USA: Intellect, 5‒32.
 • Николић, Грандић, Павловић (2017): M. Nikolić, R. Grandić, M. Pavlović, Kom- petencije vaspitača za rad sa darovitom decom, Inovacije u nastavi, 30(1), 43‒54.
 • Ренцули (1978): J. Renzulli, What Makes Giftedness? Reexamining a Definition, The Phi Delta Kappan, 60(3), 180‒184, 261.
 • Ренцули (1999): J. Renzulli, What Is This Thing Called Giftedness, and How Do We Develop It? A Twenty-Five Year Perspective, Journal for the Education of the Gifted, 23(1), 3‒54.
 • Стернберг, Џарвин, Григоренко (2011): R. Sternberg, L. Jarvin, E. Grigorenko, Explorations in Giftedness, Cambridge University Press.
 • Чиксентмихаљи (2014): М. Csikszentmihalyi, Flow and the Foundations of Positive Psychology. The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi, Springer.