АНАЛИЗА ФРАЗЕОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА У РОМАНУ „ДЕРВИШ И СМРТ“ И ЊИХОВО ПРЕВОЂЕЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 69-83)

АУТОР(И): Јована Д. Базић

Е-АДРЕСА: jovana.bazic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.069B

САЖЕТАК: 

Превођење и тумачење фразеолошких јединица одувек је предста- вљало изазов у преводилачком процесу. Овај рад се бави испитивањем превођења фра- зеолошких јединица на италијански језик у роману Дервиш и смрт афирмисаног писца Меше Селимовића. Примарни циљ истраживања јесте да се методом контрастивне ана- лизе утврди степен преводне еквиваленције примера екстрахованих из датог корпуса. Секундарни циљ је анализирање примера са семантичког аспекта и сагледавање мор- фолошких карактеристика фразеолошких јединица. Методом контрастивне анализе, ис- питали смо степен преводне еквиваленције eксцерпираних примера и закључили да је могуће издвојити три типа преводне еквиваленције: потпуну, парцијалну и нулту. Поред тога, указали смо и на три типа преведених фразеолошких јединица. Најфреквентнија семантичка поља припадају религијским и апстрактним појмовима. Морфолошке струк- туре се у највећем броју случајева заснивају на глаголима, придевима, потом именицама и прилозима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фразеолошке јединице, преводна еквиваленција, контрастивна фразеологија, српски језик, италијански језик.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Головић (2010): Б. Головић, Фразеолошки српско-италијанско-француски речник, Београд: Албатрос плус.
 • Лурати (2001): O. Lurati, Dizionario dei modi di dire, Milano: Garzanti.
 • Кварту, Роси (1993): M. Quartu, E. Rossi, Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, Milano: Hoepli.
 • Матешић (1982): Ј. Матешић, Фразеолошки рјечник хрватскога или српскога језика, Загреб: Школска књига.
 • Питано (2014): G. Pittano, Il grande dizionario dei Sinonimi e dei Contrari, Bologna: Zanichelli.
 • Цингарели и др. (1988): N. Zingarelli et al., Il Nuovo Zingarelli, 11a edizione, Bologna: Zanichelli.
ЛИТЕРАТУРА
 • Вјетри (1985): S. Vietri, Lessico e sintassi delle espressioni idiomatiche. Una tipolo- gia tassonomica dell’italiano, Napoli: Liguori editore.
 • Драгићевић (2009): Р. Драгићевић, О проблемима идентификације фразеоло- гизама, Zeitschrift fűr sűdslavische Sprachen, Literaturen und Kulturen 1, 35–44.
 • Ивир (1978): В. Ивир, Теорија и техника превођења. Уџбеник за I и II годину позивноусмереног образовања и васпитања средњег ступња преводилачке струке, Сремски Карловци: Центар „Карловачка гимназијаˮ.
 • Ивир (1985): В. Ивир, Теорија и техника превођења: уџбеник за III и IV разред средњег образовања преводилачке струке, Нови Сад: Завод за издавање уџбеника.
 • Казадеи (1995): F. Casadei, Per una definizione di “espressione idiomatica” e una tipologia dell’idiomatico in italiano, Lingua e stile, 30(2), 335‒358.
 • Казадеи (1996): F. Casadei, Metafore ed espressioni idiomatiche, Roma: Bulzoni editore.
 • Кликовац (2004): Д. Кликовац, Метафоре у мишљењу и језику, Београд: Чигоја штампа.
 • Лазаревић (2007): Р. Лазаревић. Фразеолошке синтагме у италијанском и срп- ском језику, Београд: Филолошки факултет.
 • Лазаревић (2008): Р. Лазаревић, Tradurre modi di dire: i sintagmi fraseologici dall’italiano in serbo, у: В. Килибарда, Contesti Adriatici: studi di italianistica comparata, Roma: Aracne editrice, 165‒200.
 • Лазаревић (2009): Р. Лазаревић, Превођење фразеологије – проблем и изазов, у: И. Лакић, Н. Костић (ур.), Језици и културе у контакту: зборник радова, Херцег Нови, 16‒18, 302‒308.
 • Лазаревић (2013): Р. Лазаревић. La traduzione dei termini cromatici dall’italiano in serbo e viceversa, Italica Belgradensia, 1, 227‒234.
 • Лејкоф, Џонсон (1980): G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press.
 • Мршевић-Радовић (1982): Д. Мршевић-Радовић, О критеријима који одређу- ју место обраде фразеологизама у речнику, у: Д. Чупић (ур.), Лексикологија и лекси- кографија: зборник реферата, Београд, Нови Сад: САНУ, 141‒148.
 • Мршевић-Радовић (1983): Д. Мршевић-Радовић, Фразеолошка јединица и њен синоним, Научни састанак слависта у Вукове дане, 12(1): 123‒130.
 • Мршевић-Радовић (1987): Д. Мршевић-Радовић, Фразеолошке глаголско-име- ничке синтагме у српскохрватском језику, Београд: Филолошки факултет.
 • Мршевић-Радовић (2008): Д. Мршевић-Радовић, Фразеологија и национална култура, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 • Мршевић-Радовић (2013): Д. Мршевић-Радовић, Српска фразеологија и европско културно наслеђе, Књижевност и језик, LX/2, Београд, 243‒252.
 • Мун (1998): R. Moon, Fixed expression and idioms in English, A Corpus Based Approach, Oxford studies in lexicografy and lexicilogy, New York: Oxford University Press. Пејовић (2014): А. Пејовић, Паремије као део етнолингвистичког наслеђа, Гласник Етнографског института САНУ, LXII(2), 201‒213.
 • Петровић (1989): В. Петровић, Новинска фразеологија, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада.
 • Скарпа (1989): F. Scarpa, La traduzione della metafora, Roma: Bulzoni.
 • Скарпа (1997): F. Scarpa, Equivalenza funzionale e tipologie testuali nella traduzione, Tradurre, Bologna: UTET, 3‒29.
 • Фалопа 2011: F. Faloppa, Modi di dire, https://www.treccani.it/enciclopedia/modi- di-dire_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/.
 • Хушуф (2016): A. Hachouf, Problemi di decodificazione di espressioni idiomatiche italiane in apprendenti algerini, Italiano Lingua Due, 1, 54‒64.