БИБЛИОГРАФИЈА САСТАВНИХ ДЕЛОВА „БИБЛИОТЕКЕ НАУЧНИ СКУПОВИ“ ОДЈЕЉЕЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК АНДРИЋЕВОГ ИНСТИТУТА (2018–2021)

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 293-317)

АУТОР(И): Гордана Ј. Станчић

Е-АДРЕСА: gordana.nedeljkov06@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.293S

САЖЕТАК: 

Андрићев институт у Вишеграду од свога оснивања 2013. године развија и издавачку делатност. Њен значајан део представљају и зборници са научних конференција које се у организацији Института одржавају. У раду представљамо део из- давачке делатности Андрићевог института који се односи на Библиотеку Научни скупови Одјељења за српски језик. Циљ израде рада је упознавање научне, стручне и шире јав- ности са резултатима научноистраживачког рада овог одељења. Такође, библиографија омогућава ауторима који су објављивали у зборницима да на једноставан начин добију библиографске податке о својим радовима. Библиографија уједно представља и прилог текућој библиографији Републике Српске. Рад се састоји од библиографске студије, 100 библиографских јединица и 4 регистра: ауторског, регистра наслова чланака, регистра наслова зборника и хронолошког регистра.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Андрићев институт, библиографија, Библиотека Научни скупови, Одјељење за српски језик.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Вранеш (2013): А. Вранеш, Библиографија, Београд: Филолошки факултет.
  • Станчић 2021: Г. Станчић, Обрада саставних делова публикација: поступак и значај (на примеру обраде зборника са научних конференција Андрићевог инсти- тута), Библиозона: часопис за библиотекарство, информатику и културу, 9, Ниш: Народна библиотека „Стеван Сремацˮ, 56–66.