ТЕОРИЈСКЕ ДИЛЕМЕ КОНСТИТУИСАЊА ДОМСКЕ ПЕДАГОГИЈЕ КАО ПЕДАГОШКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 161-179)

АУТОР(И): Милан С. Комненовић, Предраг Ж. Живковић, Душан П. Ристановић

Е-АДРЕСА: mkomnenovic@pefja.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.161K

САЖЕТАК: 

Овај рад са теоријско-методолошког аспекта разматра питање могућ- ности и оправданости конституисања домске педагогије као засебне педагошке дисципли- не. Анализиране су три суштинске карактеристике које детерминишу одговор на поста- вљено питање: а) одређење појмова ’дом ученика’ и ’интернат’ у релевантној литератури, б) позиција и функција дома ученика и интерната у васпитно-образовном систему и в) по- зиција домске педагогијe у оквиру науке о васпитању и њен однос са осталим педагошким дисциплинама. Показано је да, када су домови ученика и интернати у питању, у научној и стручној литератури постоји сагласност да се ради о јединственим институцијама васпит- но-образовног система које имају значајан педагошки потенцијал и утицај на ученике. Васпитно-образовни рад који се одвија у њима високо кореспондира са васпитањем и образовањем у породичном и школском контексту, али је и довољно специфичан да може да се сагледава са аспекта посебне педагошке дисциплине. Примењујући Бурдијеов при- ступ за одређивање конституисаности социјалних и друштвених наука, као и теоријску анализу релевантних научних радова, аутори закључују да је могуће и оправдано домску педагогију третирати као посeбну педагошку дисциплину.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дом ученика, интернат, домска педагогија, систем педагошких ди- сциплина, наука о васпитању.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антонијевић, Р. (2012). Основе процеса васпитања. Београд: Филозофски фа- култет.
 • Антонијевић, Р. (2013). Општа педагогија. Београд: Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију.
 • Антонијевић, Р. (2014). Утемељење система знања у педагогији. Београд: Фи- лозофски факултет – Институт за педагогију и андрагогију.
 • Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999). Методологија педагогије. Београд, Савез педагошких друштава Југославије.
 • Backes, O. (2000): Jugendhilfe in Internaten. Konzepte, Praxis und Entwicklung stationärer Jugendhilfe in Internaten in freier Trägerschaft. Frankfurt (Main).
 • Bass, L. (2014). Boarding Schools and Capital Benefits: Implications  for  Ur-  ban School Reform. The Journal of Educational Research, 107:1, 16‒35, DOI: 10.1080/00220671.2012.753855.
 • Birošević, V. (2014). Povijesni osvrt na pojavu i razvoj učeničkih domova. Napre- dak, 155(3), 323–332.
 • Bourdieu, P. (1995). La cause de la science. Actes de la recherche en sciences sociales, 106(1), 3‒10, https://www.persee.fr/docAsPDF/arss_0335-5322_1995_ num_106_1_3131.pdf.
 • Vujisić-Živković, N. (2008). Proces disciplinarizacije u polju pedagoškog istraži- vanja i obrazovanja – prvi deo: Istorijsko-komparativni kontekst razvoja pedagogije kao univerzitetske discipline. Pedagogija, LXIII(4), 540–554.
 • Vujisić-Živković, N. (2009). Proces disciplinarizacije u polju pedagoškog istraživa- nja i obrazovanja – drugi deo: Savremeni razvoj pedagogije kao univerzitetske discipline. Pedagogija, LXIV(1), 42–59.
 • Vukasović, A. (2001). Pedagogija. Zagreb: HKZ „Mi”.
 • Deppe, U. (2019). Nur eine Episode? Überlegungen zu den Sozialisationsbedin- gungen und Biografien von ehemaligen Internatsschülerinnen und -schülern. Zeitschrift für Pädagogik, 65(2), 212‒226.
 • Gaztambide-Fernández, R. (2009). What is an elite boarding school?. Review of Educational Research, 79(3), 1090‒1128, https://doi.org/10.3102%2F0034654309339500. Gibson, A. (2014): Exzellente Persönlichkeiten und verantwortungsbewusste Po- tenzialträger im Fokus – Konstruktionen des Schülerhabitus in exklusiven Internatsgymnasien. In: W. Helsper, R.-T. Kramer, S. Thiersch, (Hrsg.), Schülerhabitus. Theoretische und empirische Analysen zum Bourdieuschen Theorem der kulturellen Passung. Wiesbaden, S., 368‒387.
 • Gibson, A. (2017). Klassenziel Verantwortungselite. Eine Studie zu exklusiven, deut- schen Internatsgymnasien und ihrer Schülerschaft. Wiesbaden.
 • Grandić, R. i Stipić, M. (2010). Prilozi domskoj pedagogiji. Novi Sad: Savez pe- dagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola za strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palovˮ.
 • Graham, A. G. (2012). The power of boarding schools: a historiographical re- view. American Educational History Journal, 39(1‒2), 467–481, https://link.gale.com/ apps/doc/A305660543/AONE?u=anon~60b4a30f&sid=googleScholar&xid=b8472089.
 • Haep, C. (2015a): Das Internat als ’fürsorgliche’ Institution. In: C. Haep (Hrsg.), Grundfragen der Internatspädagogik. Würzburg, 123‒134.
 • Haep, C. (Hrsg.) (2015b). Grundfragen der Internatspädagogik. Theorie und Praxis. Würzburg, Königshausen & Neumann.
 • Hilscher, E. (2020). Internatspädagogik – Wie kann es heute auch wirtschaftlich gelingen? Engagement, 38(3), 168–175.
 • Hofstetter, R. & Schneuwly, B. (2002): Institutionalisation of Educational Sciences and the Dynamics of Their Development. European Educational Research Journal, 1(1), 3–26.
 • Howard, W. A. (2016). Adjusting to boarding in an international boarding school: A grounded theory research study (Doctoral dissertation), Canada: Nipissing University.
 • Hrvatić, N. (2002). Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse. U V. Rosić (ur.), Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse (190–202). Rijeka: Filozofski fakultet.
 • Јешић, Д. (2009). Домска педагогија. Јагодина: Педагошки факултет.
 • Kolesarić, P. (2019). Odgojno djelovanje u učeničkom domu. Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama, 3(3), 51–66.
 • Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/2021. годину (2020). Београд: Ми- нистарство просвете, науке и технолошког развоја, Привредно друштво Просветни преглед д. о. о.
 • Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2021/2022. годину (2021). Београд: Ми- нистарство просвете, науке и технолошког развоја, Привредно друштво Просветни преглед д. о. о.
 • Комненовић, М. (2018). Поставке слободног времена ученика у домовима средњих школа. У: М. Лончар-Вујновић (прир.), Наука без граница: Образовање без граница. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 399–414.
 • Комненовић, М. (2020а). Улога, место и значај дома ученика средњих школа у васпитно-образовном систему. Зборник радова, 23(22). Ужице: Педагошки факултет у Ужицу, 67–84. DOI: 10.5937/ZRPFU2022067K
 • Комненовић, М. (2020b). Проблеми дефинисања предмета домске педагоги- је. У: С. Маринковић (прир.), Наука и настава у васпитно-образовном контексту (217–230). Ужице: Педагошки факултет. DOI 10.46793/STEC20.217K.
 • Коцић, Љ. (2004). Проблем дефинисања предмета педагогије и њеног разгра- ничења од других наука. У: Н. Трнавац (ур.), Југословенска педагогија друге половине 20. века (23–38). Ужице – Београд: Учитељски факултет – Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.
 • Klapan, A. (1996). Učenje u učeničkom domu. Rijeka: Pedagoški fakultet. Krneta, Lj. i Potkonjak, N. (1968). Pedagogija 1 i 2. Zagreb: Matica hrvatska. Krulj, R., Kačapor, S. i Kulić, R. (2003). Pedagogija. Beograd: Svet knjige.
 • Krüger, H. & Rauschenbach, T. (2000): Einleitung. In: dies.. (Hrsg.): Einführung in die Arbeitsfelder des Bildungs- und Sozialwesens. Opladen, 9‒14.
 • Кушевић, Б. (2020). Чиме се бави породична педагогија: позиција породичне педагогије у хрватском и међународном научном простору. Зборник Института за педагошка истраживања, 52 (1), 40–80, https://doi.org/10.2298/ZIPI2001040K.
 • Ladenthin, V. (2009). Das Internat im Schulsystem. In: V. Ladenthin, H. Fitzek, & M. Ley (Hrsg.), Das Internat: Struktur und Zukunft. Ein Handbuch (154–272). Würzburg: Ergon.
 • Lehrer, J., Bauer, J. & Wohlmuth, G. (2019). Systematische pädagogische Wei- terent-wicklung der Berufsschulinternate (Internate als Bildungsinstitutionen) – Kom- pensationspädagogische Perspektiven, https://www.lbsheim-hallein.salzburg.at/fileadmin/ user_upload/Systematische_paedagogische_Weiterentwicklung_der_Berufsschulinternate_ phscript_2018_Nr._13.pdf.
 • Loer, B. (2015). Das Internat als Lernort. In: C. Haep (Hrsg.), Grundfragen der In- ternatspädagogik: Theorie und Praxis (S. 199–214). Würzburg: Königshausen u. Neumann.
 • Marić Jurišin, S. (2018). Humanističko-ekološka dimenzija u teorijskim polazištima vaspitanja i obrazovanja za održivo društvo. Pedagoška stvarnost, 64(1), 62–75.
 • Martin, A., Papworth, B., Ginns, P. & Liem, G. A. (2014). Boarding School, Aca- demic Motivation and Engagement, and Psychological Well-Being: A Large-Scale Investi- gation. American Educational Research Journal, 51(5), 1007–1049.
 • Martin, A., Papworth, B., Ginns, Р. & Malmberg, L. E. (2015). Motivation, En- gagement, and Social Climate: An International Study of Boarding Schools. Journal of Educational Psychology, 108(6), 772–787.
 • Matijević, M., Bilić, V. & Opić, S. (2016). Pedagogija za učitelje i nastavnike. Za- greb: Učiteljski fakultet.
 • Merkens, H. (2006). Pädagogische Institutionen. Pädagogisches Handeln im Span- nungsfeld von Individualisierung und Organisation. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissen- schaften, https://doi.org/10.1007/978-3-531-90198-5.
 • Mušanović, M. i Lukaš, M. (2011). Osnove pedagogije. Rijeka: Hrvatsko futurološko društvo.
 • Rosić, V. (2001). Domski odgoj. Rijeka: Graftrade. Rosić, V. (2007). Domska pedagogija. Zadar: Naklada.
 • Richartz, A. (2002). Unterstützen ‒ Anregen ‒ Konflikte bewältigen: Grundlagen einer modernen Internatspädagogik. In: A.-M. Elbe & J. Beckmann (Hrsg.), Lebenskonzep- te für Sporttalente. Dokumentation der 1. Tagung der Eliteschulen des Sports in Kienbaum vom 26‒28. September 2001 (S. 54‒66; 96‒97). Frankfurt a. M.: DSB.
 • Rühle, J. L. (2017). Jugend zwischen Familie und Internat – Eine biografie-rekonst- ruktive Studie zur Bedeutung von Anerkennung für die Identitätsentwicklung im Jugendalter. Doktorarbeit, Universität Gießen.
 • Potkonjak, N. i Šimleša, P. (gl. ur.) (1989). Pedagoška enciklopedija. Beograd: Za- vod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Papworth, B. (2014). Attending Boarding School: A Longitudinal Study Of Its Role in Students’ Academic and Non-Academic Outcomes. Doctoral Thesis. University of Sidney: Faculty of Education and Social Work.
 • Peyerl, K. (2019). Jugend im Internat Eine Untersuchung zum Erleben von Fremd-, Mit- und Selbstbestimmung im Spannungsverhältnis von Jugend- und Organisationsleben. Marburg: Philipps Universität, Dissertation.
 • Ćuk, M. (2012). Odgojni rad odgajatelja i ponašanja učenika u učeničkim domovi- ma. Pedagogijska istraživanja, 9(1–2), 223–238.
 • Cookson, P. W. (2009). Perspectives on elite boarding schools. In: M. Berends, M. G. Springer, D. Ballou, & H. J. Walberg (Eds.), Handbook of research on school choice
 • (pp. 461–478). New York, NY: Routledge.
 • Stojnić, M. (2002). Dom učenika druga škola. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije.
 • Sullivan, A. (2001). Cultural capital and educational attainment. Sociology, 35, 893–912.
 • Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (2005). Педагогија. Београд: Наклада.
 • Трнавац, Н. (2005). Прилози домској – интернатској педагогији. Школска пе- дагогија – предавања и чланци – друга књига. Београд: Научна књига комерц.
 • Tenorth, H. E. & Tippelt, R. (2012). Internatsformen. In: dies. (Hrsg.). Beltz Lexi- kon Pädagogik. Weinheim: Beltz.
 • Tenorth, H. E. (2019): Internate in ihrer Geschichte. Zur Historiographie einer Bildungswelt. Zeitschrift für Pädagogik, 65(2), 160‒181.
 • Теодосић, Р. (гл. ур.) (1967). Педагошки речник. Београд: Институт за педагошка истраживања.
 • Цветковић, М. (2012). Неопходност интердисциплинарног проучавања соци- јално-педагошких феномена. У: С. Димитријевић, Е. Миљковић-Бојанић, Д. Заха- ријевски, Ј. Тодоровић, Б. Јевтић, Ј. Марковић, Д. Поповић-Срдановић, Д. Машовић, Д. Марковић, Д. Павловић, и С. Благојевић (ур.), Образовање и савремени универзи- тет, тематски зборник радова са научног скупа (стр. 119‒133). Ниш: Филозофски факултет.
 • Zovko, A. i Vukobratović, J. (2018). Domske aktivnosti u kontekstu pedagogije slobodnog vremena. U: N. Kepeš (ur.), Izazovi i perspektive pomagackih profesija 1 (219– 236). Bihać: Islamski pedagoški fakultet.
 • Züchner, I., Peyerl, K. & Siegfried, L. M. (2018). Internate in Deutschland. Annä- herungen an ein heterogenes Feld. Zeitschrift für Pädagogik, 64(4), 417‒440.
 • Züchner, I., Schrödter, M. (2020). Internate. In: P. Bollweg, J. Buchna, T. Co- elen, H. U. Otto (Еds), Handbuch Ganztagsbildung. Springer VS, Wiesbaden, https://doi. org/10.1007/978-3-658-23230-6_84.
 • Живковић, П. (2004). Интердисциплинарност – начело и услов развоја педагогије. Зборник радова Филозофског факултета, XXXIV, 65–78.
 • Šimleša, P. (1971). Pedagogija. Zagreb: Pedagoško-književni zbor.