КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У СРПСКОМ И НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ ЗА ЛЕКСИЧКО ПОЉЕ „БОГАТСТВО“

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 21-37)

АУТОР(И): Марија M. Станојевић Веселиновић

Е-АДРЕСА: majastanojevic2@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.021SV

САЖЕТАК: 

Рад се бави анализом компаративних фразеологизама на лексичком, морфосинтаксичком и семантичком нивоу који оперишу у склопу концепта богатство. Корпус је ексцерпиран из фразеолошких речника српског и немачког језика на основу се- мантичког и структуралног критеријума и потврђен контекстуализованим примерима из језика писаног медија. Након детаљне анализе компонената фразеологизама, са посебним фокусом на њихову семантику и уз интеркултурална објашњења, контрастивном анали- зом фразеологизама утврђени су различити типови еквиваленције за фразеологизме у српском као полазном и у немачком језику као циљном језику. Контрастивна анализа је спроведена једносмерно. Значај рада се огледа у теоријском делу у којем су дефинисани компаративни фразеологизми и објашњен приступ у њиховој анализи, као и у практич- ном делу, посебно кад је реч о лексикографији и настави језика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

компаративни фразеологизми, контрастивна анализа, еквиваленција, семантика, култура.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Дуденов универзални речник (2001): Duden. Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim: Dudenverlag.
 • Дуденов фразеолошки речник (2008): Duden 11. Redewendungen: Worterbuch der deutschen Idiomatik, Mannheim: Dudenverlag.
 • Дуденов етимолошки речник (1989): Duden 7. Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, Mannheim: Dudenverlag.
 • Матешић (1982): J. Matešić, Frazeološki rečnik hrvatskoga ili srpskog jezika, Za-greb: Školska knjiga.
 • Матешић (1988): J. Matešić, Hrvаtsko-njemački frazeološki rječnik, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.
 • Мразовић, Приморац (1991): P. Mrazović, R. Primorac, Nemačko-srpskohrvatski frazeološki rečnik, Beograd: Naučna knjiga.
 • Оташевић (2007): Đ. Otašević, Mali srpski frazeološki rečnik, Beograd: Alma. РСЈ (2007): Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска.
 • Скок (1972): P. Skok, Etimologijski rečnik hrvatskog ili srpskog, Zagreb: Jugoslo- venska akademija znanosti i umetnosti.
 • Шевалије, Гербран (2004): J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik simbola: mitovi, sni, običaji, postupci, oblici, likovi, boje, brojevi, Novi Sad: Stylos, Kiša.
 • Duden online. http://www.duden.de, 15. 2. 2015.
 • Redensarten-Index, http://www.redensarten-index.de, 15. 1. 2015.
 • www.redensarten.net, 25. 2. 2017.
 • www.kurir.rs
 • www.stil.kurir.rs
 • www.b92.net
 • www.lepotaizdravlje.rs
 • www.infranken.de
 • www.zeit.de
 • www.derstandard.at
 • www.spiegel.de
 • www.contra-magazin.com
 • www.religion.orf.at
 • www.evangelische.de
ЛИТЕРАТУРА
 • Бремер (2009): B. Brehmer, Äquivalenzbeziehungen zwischen komparativen Phra- seologismen im Serbischen und Deutschen, http://www.suedslavistik-online.de, 17. 1.  2012.
 • Бугарски (1996): R. Bugarski, Jezik i lingvistika, Beograd: Čigoja štampa. Бугарски (2005): R. Bugarski, Jezik i kultura, Beograd: Biblioteka XX vek. Бургер и др. (2000): H. Burger, D. Dobrovolskij, P. Kühn, N. R. Norrick, Phra-
 • seologie: ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung = Phraseology: an international handbook of contemporary research, Berlin; New York: W. de Gruyter.
 • Бургер (2010): H. Burger, Phraseologie: eine Einführung am Beispel des Deutschen, Berlin: Erich Schmidt.
 • Грубачић (2001): S. Grubačić, Istorija nemačke kulture, Novi Sad: Izdavačka knji- žarnica Zorana Stojanovića.
 • Корхонен (1992): J. Korhonen, IDIOME ALS LEXIKONEINHEITEN. Eine Auswahl von Beschreibungsproblemen, Phraseologie und Wortbildung – Aspekte der Lexikonerweite- rung, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
 • Мршевић-Радовић (1987): D. Mršević-Radović, Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu.
 • Мршевић-Радовић (2008) D. Mršević-Radović, Frazeologija i nacionalna kultura, Beograd: Biblioteka Književnost i jezik.
 • Пејовић (2009): A. Pejović, Kulturni i istorijski identitet u ogledalu frazeologije, u: Jezik, književnost, identitet: zbornik radova 1, Jezička istraživanja, Niš: Filozofski fakultet.
 • Петровић (2005): С. Петровић, Културологија, Београд: Чигоја штампа. Прћић (2008): Т. Prćić, Semantika i pragmatika reči, Novi Sad: Zmaj
 • Ристић (2013): G. Ristić, Frazeologizmi gestovno-mimičke motivacije za izraža- vanje emocija u nemačkom i srpskom jeziku, Zbornik radova [elektronski izvor], knj.1, 369–378.
 • Томић (2012): G. Tomić, Interkulturalnost u frazeologiji engleskog i srpskog jezika, master rad, Kragujevac: FILUM.
 • Финк-Арсовски (2002): T. Fink-Arsovski, Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, Zagreb: Filozofski fakultet.
 • Флајшер (1997): W. Fleischer, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen: Niemeyer.