СИНТАКСИЧКА СВЕСНОСТ КОД ДЕЦЕ СА РАЗВОЈНИМ ЈЕЗИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ: ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 121-144)

АУТОР(И): Невена Р. Јечменица, Славица М. Голубовић

Е-АДРЕСА: nevenajecmenica88@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.121J

САЖЕТАК: 

Истраживања разумевања и продукције синтаксичких јединица код деце са развојним језичким поремећајем указују на присуство различитих дефицита. С обзиром на недовољну истраженост синтаксичких способности код ове групе деце на срп- ском говорном подручју, циљ истраживања је утврђивање карактеристика синтаксичке свесности код деце са развојним језичким поремећајем и разматрање импликација које су значајне за школску праксу. Узорак је чинило 240 деце узраста од пет до седам и по година, подељених у две групе, децу са развојним језичким поремећајем и децу типичног развоја. Испитивање синтаксичке свесности реализовано је уз примену CELF-4 батерије тестова за процену језика.

Добијени резултати су показали да деца са развојним језичким поремећајем ис- пољавају значајно више дефицита у разумевању и употреби синтаксичких јединица у поређењу са децом типичног развоја. Поред обавезног укључивања у третман поремећаја језичких способности, деци са развојним језичким поремећајем потребан је додатни под- стицај на млађем школском узрасту у савладавању градива. Специфичне карактеристике говора наставника у школском окружењу идентификоване су као подстицајне за развој језичких способности код ове групе деце. Нагласак је на потреби да наставници користе стратегије које подржавају развој и употребу синтаксичких способности код ове групе деце. Ове стратегије се могу користити на више и мање структуриране начине, према степену развоја, способностима и потребама деце.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

развојни језички поремећај, синтаксичке способности, образовне импликације.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Агилар-Медиавила, Санз-Торент, Сера-Равентос (2007): Е. Aguilar‐Medi- avilla, M. Sanz‐Torrent, M. Serra‐Raventós, Influence of phonology on morpho‐syntax in Romance languages in children with Specific Language Impairment (SLI), Interna- tional Journal of Language & Communication Disorders, 42(3), 325‒347, https://doi. org/10.1080/13682820600881527.
 • Бедор, Леонард (2001): L. M. Bedore, L. B. Leonard, Grammatical morphol- ogy deficits in Spanish-speaking children with specific language impairment, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 44, 905‒924, https://doi.org/10.1044/1092- 4388(2001/072).
 • Берман (2018): R. A. Berman, Development of complex syntax: From early clause- combining to text embedded syntactic packaging, In: A. Bar-On, D. Ravid (Eds.), Hand- book of communications disorders: Theoretical, empirical and applied linguistic perspectives, CPI books GmbH, 235‒256.
 • Берман, Лустигман, Арнон, Касиљас, Курумада, Естигарибиа (2014): R. A. Berman, L. Lustigman, I. Arnon, M. Casillas, C. Kurumada, B. Estigarribia, Emergent clause-combining in adult‒child interactional contexts, In: I. Arnon, M. Casillas, C. Kuru- mada, B. Estigarribia (Eds), Language in interaction: studies in honor of Eve V. Clark, John Benjamins, 281‒300.
 • Бирнс, Васик (2009): J. P. Byrnes, B. A. Wasik, Language and literacy develop- ment: What educators need to know?, New York: The Guilford Press.
 • Бишоп, Адамс, Розен (2006): D. V. M. Bishop, C. V. Adams, S. Rosen, Resistance of grammatical impairment to computerized comprehension training in children with spe- cific and non-specific language impairments, International Journal of Language & Com- munication Disorders, 41, 19‒40, https://doi.org/10.1080/13682820500144000.
 • Боуви, Пател (1988): J. A. Bowey, R. K. Patel, Metalinguistic ability and early reading achievement, Applied Psycholinguistics, 9, 367–383. https://doi.org/10.1017/ S0142716400008067.
 • Бошњак-Ботица (2016): Т. Bošnjak-Botica, Morfologija u ranome jezičnom ra- zvoju, Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, 3(2), 1‒5.
 • Бримо, Апел, Фоунтејн (2017): D. Brimo, K. Apel, T. Fountain, Examining the contributions of syntactic awareness and syntactic knowledge to reading comprehension, Journal of Research in Reading, 40(1), 57‒74, https://doi.org/10.1111/1467-9817.12050.
 • Бугарски (1996): Р. Бугарски, Увод у општу лингвистику, Београд: Чигоја штампа.
 • Ван дер Лели, Бател (2003): H. K. J. van der Lely, J. Battell, Wh-movement in children with grammatical SLI: A test of the RDDR hypothesis, Language, 79, 153‒181. Ван дер Лели, Улман (2001): H. K. J. van der Lely, M. T. Ulman, Past tense morphology in specifically language impaired and normally developing children, Language and  cognitive  processes,  16(2‒3),  177‒217, https://doi.org/10.1080/01690960042000076.
 • Вејсмер, Бранч (1989): S. E. Weismer, J. M. Branch, Modeling versus modeling plus evoked production training: A comparison of 2 language intervention methods, Jour- nal of Speech and Hearing Disorders, 54, 269‒281, https://doi.org/10.1044/jshd.5402.269. Вејсмер, Браун (2021): G. Weismer, D. K. Brown, Introduction to communication sciences and disorders: The scientific basis of clinical practice, New York: Plural publishing. Гилам, Бедоре, Дејвис (2011): R. B. Gillam, L. M. Bedore, B. L. Davis, Com- munication across the life span, In: R. B. Gillam, T. P. Marquardt, F. N. Martin (Eds), Communication sciences and disorders: From science to clinical practice, Burlington: Jones & Bartlett publishers, 27‒50.
 • Голубовић, Јечменица, Василијевић (2020): С. Голубовић, Н. Јечменица, С. Василијевић, Процена граматичког знања деце предшколског узраста коришћењем ТРОГ теста – прелиминарно истраживање, Иновације у настави – часопис за савре- мену наставу, 33(2), 70‒85, https://doi.org/10.5937/inovacije2002070G.
 • Гопник (1990): M. Gopnik, Feature blindness: A case study, Language Acquisition, 1, 139‒164, https://doi.org/10.1207/s15327817la0102_1.
 • Гопник, Краго (1991): M. Gopnik, M. B. Crago, Familial aggregation of a de- velopmental language disorder, Cognition, 39(1), 1‒50, https://doi.org/10.1016/0010- 0277(91)90058-C.
 • Гринстед, Донелан, Барахас, Џонсон (2014): J. Grinstead, M. Donnellan, J. Bara- jas, M Johnson, Pronominal case and verbal finiteness contingencies in child English, Ap- plied Psycholinguistics, 35, 275–311, https://doi.org/10.1017/S0142716412000392.
 • Де Велис (2003): R. F. De Vellis, Scale development: Theory and applications (2nd edition), New York: Sage.
 • Дизел (2004): H. Diessel, The acquisition of complex sentences, London: Cambridge University Press.
 • Дизел, Томасело (2001): H. Diesel, M. Tomasello, The acquisition of finite com- plement clauses in English: A usage based approach to the development of grammatical constructions, Cognitive Linguistics, 12, 97‒141, https://doi.org/10.1515/ cogl.12.2.97.
 • Ђорђевић, Панић (2015): V. Đorđević, M. Panić, Pronouns and adjectives acquisi- tion in preschool children with speech and language pathology, In: M. Sovilj, M. Subotić (Eds), Proceedings on fifth International conference on fundamental and applied aspects of speech and language, The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology “Đorđe Kostić”, 306‒313.
 • Ебелс (2008): S. H. Ebbels, Improving grammatical skill in children with specific language impairment, In: C. F. Norbury, J. B. Tomblin, D. V. M. Bishop (Eds), Understand- ing developmental language disorders: From theory to practice, Psychology Press, 149‒165. Ебелс (2007): S. H. Ebbels, Teaching grammar to school-aged children with specific language impairment using Shape Coding, Child Language Teaching and Therapy, 23, 67‒93, https://doi.org/10.1191/0265659007072143.
 • Ебелс, Ван дер Лели (2001): S. H. Ebbels, H. van der Lely, Meta-syntactic therapy using visual coding for children with severe persistent SLI, International Journal of Language & Communication Disorders, 36, 345‒350, https://doi.org/10.3109/13682820109177909.
 • Епстајн, Хествик, Шафер, Шварц (2014): B. Epstein, A. Hestvik, V. L. Shafer, R. G. Schwartz, ERPs reveal atypical processing of subject vs. object wh-questions in chil- dren with specific language impairment, International Journal of Language & Communica- tion Disorders, 48, 351‒365, https://doi.org/10.1111/1460-6984.12009.
 • Зипке, Ехри, Карнс (2009): M. Zipke, L. C. Ehri, H. S. Cairns, Using semantic ambiguity instruction to improve third graders’ metalinguistic awareness and reading com- prehension: An experimental study, Reading Research Quarterly, 44(3), 300–321, https:// doi.org/10.1598/RRQ.44.3.4.
 • Јечменица (2022): N. Ječmenica, Metalingvistička svesnost kod dece sa razvojnim jezičkim poremećajem, doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/han- dle/123456789/4819/Doktorat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Јоанис, Сајденберг (2003): M. F. Joanisse, M. S. Seidenberg, Phonology and syntax in specific language impairment: Evidence from connectionist model, Brain and language, 86, 40‒56, https://doi.org/10.1016/S0093-934X(02)00533-3.
 • Кејн (2007): K. Cain, Syntactic awareness and reading ability: Is there any evidence for a special relationship?, Applied Psycholinguistics, 28, 679–694, https://doi.org/10.1017/ S0142716407070361.
 • Кејн, Оукхил (2007): K. Cain, J. Oakhill, Reading comprehension difficulties: Correlates, causes, and consequences. Introduction to comprehension development, In: K. Cain, J. Oakhill (Eds.), Children’s comprehension problems in oral and written language: A cognitive perspective, New York: The Guilford Press, 41‒76.
 • Кид, Бејвин (2002): E. Kidd, E. L. Bavin, English-Speaking Children’s Compre- hension of Relative Clauses: Evidence for General-Cognitive and Language-Specific Con- straints on Development, Journal of Psycholinguistic Research, 31, 599‒617, https://doi.or g/10.1023%2FA%3A1021265021141.
 • Кларк (2009): E. V. Clark, First Language Acquisition (2nd edition), London: Cam- bridge University Press.
 • Класен (1989): H. Clahsen, The grammatical characterization of developmental dysphasia, Linguistics, 27, 897‒920, https://doi.org/10.1515/ling.1989.27.5.897.
 • Класен, Ротвејлер, Вест, Маркус (1992): H. Clahsen, M. Rothweiler, A. Woest, G. Marcus, Regular and irregular inflection in the acquisition of German noun plurals,
 • Cognition, 45, 225‒255, https://doi.org/10.1016/0010-0277(92)90018-D.
 • Конбој, Тал (2006): B. T. Conboy, D. J. Thal, Ties between the lexicon and gram- mar: Cross‐sectional and longitudinal studies of bilingual toddlers, Child development, 77(3), 712‒735, https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2006.00899.x.
 • Кортрајт, Кортрајт (1976): J. A. Courtwright, I. C. Courtwright, Imitative model- ling as a theoretical base for instructing language-disordered children, Journal of Speech and Hearing Research, 19, 651‒654, https://doi.org/10.1044/jshr.1904.655.
 • Леонард (2009): L. B. Leonard, Is expressive language disorder an accurate diag- nostic category?, American Journal of Speech-Language Pathology, 18, 115‒123, https:// doi.org/10.1044/1058-0360(2008/08-0064).
 • Леонард, Деви (2011): L. B. Leonard, P. Deevy, Input distribution influences de- gree of auxiliary use by children with specific language impairment, Cognitive Linguistics, 22, 247‒273, https://doi.org/10.1515/cogl.2011.010.
 • Леонард, Деви, Милер, Рауф, Шарест, Курц (2003): L. B. Leonard, P. Deevy, C. A. Miller, L. Rauf, M. Charest, R. Kurtz, Surface forms and grammatical functions: Past tense and passive participle use by children with specific language impairment, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 46, 43‒55.
 • Леонард, Деви, Феј, Бредин-Оха (2013): L. B. Leonard, P. Deevy, M. E. Fey, S. L. Bredin-Oja, Sentence comprehension in specific language impairment: A task de- signed to distinguish between cognitive capacity and syntactic complexity, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56(2), 577‒589, https://doi.org/10.1044/1092- 4388(2012/11-0254).
 • Леонард, Сабадини, Леонард, Волтера (1987): L. B. Leonard, L. Sabbadini, J. S. Leonard, V. Volterra, Specific language impairment in children: a cross-linguistic study, Brain and Language, 32, 233‒252.
 • Лидз (2007): J. Lidz, The abstract nature of syntactic representations: Consequenc- es for a theory of learning, In: E. Hoff, M. Shatz (Eds), Blackwell handbook of language development, New York: Blackwell Publishing, 277‒303.
 • Лум, Бавин (2007): J. Lum, E. Bavin, Analysis  and control in children with  SLI, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50, 1618–1630, https://doi. org/10.1044/1092-4388(2007/109).
 • Маћадо (2013): J. M. Machado, Early childhood experiences in language arts (10th edition), Boston: Cengage learning.
 • Милер, Леонард, Финеран (2008): C. Miller, L. Leonard, D. Finneran, Gram- maticality judgments in adolescents with and without language impairment, International Journal of Language and Communication Disorders, 43, 346–360.
 • Монтгомери, Леонард (2006): J. W. Montgomery, L. B. Leonard, Effects of acoustic manipulation on the real-time inflectional processing of children with specific language impairment, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49, 1238–1256, https://doi.org/10.1044/1092-4388(2006/089).
 • Неги, Скот (2000): W. E. Nagy, J. A. Scott, Vocabulary processes, In: M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, R. Barr (Eds), Handbook of reading research: Volume III, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 269‒284.
 • Нелсон (2010): N. W. Nelson, Language and literacy disorders, New York: Pearson.
 • Ниполд, Менсфилд, Билоу, Томблин (2009): M. A. Nippold, T. C. Mansfield, J. L. Billow, J. B. Tomblin, Syntactic development in adolescents with a history of language impairments: A follow-up investigation, American Journal of Speech-Language Pathology, 18, 241‒251, https://doi.org/10.1044/1058-0360(2008/08-0022).
 • Ниполд, Хескет, Дјути, Менсфилд (2005): M. A. Nippold, L. J. Hesketh, J. K. Duthie, T. C. Mansfield, Conversational versus expository discourse: a study of syntactic development in children, adolescents, and adults, Journal of Speech, Language and Hearing Research, 48, 1048‒1064, https://doi.org/10.1044/1092-4388(2005/073).
 • Овенс (2012): R. E. Owens, Language development: An introduction (8th edition), New York: Pearson education.
 • Оетинг, Рајс (1993): J. B. Oetting, M. Rice, Plural acquisition in children with specific language impairment, Journal of Speech and Hearing Disorders, 36, 1236–1248, https://doi.org/10.1044/jshr.3606.1236.
 • Оетинг, Хорохов (1997): J. B. Oetting, J. E. Horohov, Past tense marking by children with and without specific language impairment, Journal of Speech and Hearing Research, 40, 62–74, https://doi.org/10.1044/jslhr.4001.62.
 • Павловска, Робинсон, Седох (2014): M. Pawłowska, S. Robinson, A. Seddoh, Detection of lexical and morphological anomalies by children with and without language impairment, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57, 236–246, https://doi. org/10.1044/1092-4388(2013/12-0241).
 • Пајн, Роуланд, Ливен, Текстон (2005): J. Pine, C. Rowland, E. Lieven, A. Theakston, Testing the agreement / tense omission model: Why the data on children’s use of non-nominative 3psg subjects count against ATOM, Journal of Child Language, 32, 269–289, https://doi.org/10.1017/S0305000905006860.
 • Пинкер (1999): S. Pinker, Words and rules, London: Basic Books ‒ Perseus Books Group.
 • Пурди, Леонард, Вебер-Фокс, Карганович 2014): J. D. Purdy, L. B. Leonard, C. Weber-Fox, N. Kaganovich, Decreased sensitivity to long-distance dependencies in chil- dren with a history of specifi c language impairment: Electrophysiological evidence, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57, 1040–1059, https://doi.org/10.1044/2014_ JSLHR-L-13-0176.
 • Рајс, Векслер, Клив (1995): M. L. Rice, K. Wexler, P. L. Cleave, Specific lan- guage impairment as a period of extended optional infinitive, Journal of Speech and Hear- ing Research, 38, 850‒863, https://doi.org/10.1044/jshr.3804.850.
 • Рајс, Хофман (2015): M. L. Rice, L. Hoffman, Predicting vocabulary growth in children with and without specific language impairment: A longitudinal study from 2;6 to 21 years of age, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58(2), 345‒359, https://doi.org/10.1044/2015_JSLHR-L-14-0150.
 • Редмонд, Рајс (2001): S. M. Redmond, M. L. Rice, Detection of irregular verb violations by children with and without SLI, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 44, 655–669, https://doi.org/10.1044/1092-4388(2001/053).
 • Родригес, Сантана, Еспозито (2017): V. A. Rodríguez, G. R. Santana, S. H. Ex- pósito, Executive functions and language in children with different subtypes of specific lan- guage impairment, Neurología (English Edition), 32(6), 355‒362, https://doi.org/10.1016/j. nrleng.2015.12.007.
 • Секали (2012): M. Sekali, The emergence of complex sentences in a French child’s language from 0;10 to 4;01: causal adverbial clauses and the concertina effect, Journal of French Language Studies, 22(1), 115‒141, https://doi.org/10.1017/S0959269511000615.
 • Семел, Виг, Секорд (2003): E. Semel, E. H. Wiig, W. A. Secord, Clinical evalua- tion of language fundamentals (4th edition), New York: Psychological Corporation.
 • Скот (1988): C. Scott, Producing complex sentences, Topics in Language Disorders, 8(2), 44‒62, https://doi.org/10.1097/00011363-198803000-00006.
 • Смит, Аперли, Вајт (2003): M. Smith, I. Apperly, V. White, False belief reasoning and the acquisition of relative clause sentences, Child Development, 74, 1709‒1719, https:// doi.org/10.1046/j.1467-8624.2003.00633.x.
 • Столт (2018): S. Stolt, Early lexicon and the development that precedes and follows it: A developmental view to early lexicon, In: A. Bar-On, D. Ravid (Eds), Handbook of com- munications disorders: Theoretical, empirical and applied linguistic perspectives, London: CPI books GmbH, 91‒100.
 • Столт, Хатаја, Лапинлеиму, Лехтонен (2009): S. Stolt, L. Haataja, H. Lapinleimu, L. Lehtonen, Associations between lexicon and grammar at the end of the second year in Finnish children, Journal of Child Language, 36(4), 779‒806, https://doi.org/10.1017/ S0305000908009161.
 • Таха, Стојановик, Пањамента (2021): J. Taha, V. Stojanovik, E. Pagnamenta, Expressive verb morphology deficits in Arabic-speaking children with developmental language disorder, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 64(2), 561‒578, https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-19-00292.
 • Улман, Гопник (1994): M. Ullman, M. Gopnik, The production of inflectional morphology in hereditary specific language impairment, In: J. Matthews (Ed), Linguistic aspects of familiar language impairment, Special Issue of the McGill Working Papers in Linguistics, vol. 10, Canada: McGill University, 81‒118.
 • Феј, Кетс, Проктор-Вилијамс, Томблин, Занг (2004): M. E. Fey, H. W. Catts, K. Proctor-Williams, J. B. Tomblin, X. Zhang, Oral and written story composition skills of children with language impairment, Journal of Speech, Language and Hearing Research, 47(6), 1301‒1318, https://doi.org/10.1044/1092-4388(2004/098).
 • Фогл (2019): P. T. Fogle, Essentials of communication sciences and disorders (2nd edition), Burlington: Jones & Bartlett learning.
 • Фридман, Новогродски (2007): N. Friedmann, R. Novogrodsky, Is the movement deficit in syntactic SLI related to traces or to thematic role transfer?, Brain and language, 101(1), 50‒63, https://doi.org/10.1016/j.bandl.2006.09.006.
 • Хамбургер, Крејн (1982): H. Hamburger, S. Crain, Relative acquisition, In: S. Kuczaj (Ed), Language development, vol. 1: syntax and semantics, New Jersey: Erlbaum, 245‒274.
 • Хершенсон (2007): Ј. Herschensohn, Language development and age, London: Cambridge University Press.
 • Холден, МекГинти (1972): M. Holden, W. MacGinitie, Children’s conceptions ofword boundaries in speech and print, Journal of Educational Psychology, 63, 551‒557, https://doi.org/10.1037/h0033939.
 • Хоф (2001): Е. Hoff, Language development (2nd edition), Chicago: Thomson Learning.
 • Шиат (2001): S. Chiat, Mapping theories of developmental language impairment: Premises, predictions and evidence, Language and Cognitive Processes, 16, 113‒142, htt- ps://doi.org/10.1080/01690960042000012.