МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ФИНЕ МОТОРИКЕ НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ КРОЗ ПРОГРАМ ФОНЕТСКЕ ГИМНАСТИКЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 215-227)

АУТОР(И): Слађана С. Станковић, Јелена Љ. Спасић, Кристина Ж. Петровић Душановић

Е-АДРЕСА: iskrasladja@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.215S

САЖЕТАК: 

Савремена истраживања у свету показују да развијеност фине моторике корелира с развојем говора током предшколског периода. Деца са специфичним језичким поремећајима уједно имају слабије развијену крупну и ситну моторику, док развијена фина моторичка ефикасност представља јак предиктор каснијег школског успеха и успеха у писању. Циљ овог истраживања јесте утврдити и испитати утицај програма фонетске гимнастике на развој фине моторике деце раног узраста. Истраживање је спроведено на узорку од тридесет испитаника, деце узраста четири године. У сврху овог истраживања примењена је батерија тестова BOT-2 (Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition), односно подтестови: фина моторна интеграција и мануелна спретност. Након иницијалне процене примењен је програм фонетске гимнастике и фине моторике путем интегрисаног приступа, применом планираних ситуација учења (ПСУ). Након тога је реализована и финална процена. Добијени резултати указују на то да се применом интегрисаног приступа кроз специфични програм фонетске гимнастике може утицати на развој фине моторике деце на раном узрасту. Поред статистички значајних резултата овог истраживања, долази се и до важности и значаја целокупног рада који указује на досадашњу недовољну испитаност утицаја и значај примене специфичних програма путем интегрисаног приступа који имају утицај на раст и развој деце раног узраста.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фина моторика, предшколски узраст, физичко васпитање, развој говора.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Алвасиф (2013): N. Alwasif, The effect of a sports Program on the Motor abilities of preschool children, TAIE, 3(3), 67‒77.
 • Бала, Сабо, Поповић (2005): G. Bala, E. Sabo, B. Popović, Relationship between motor abilities and school readiness in preschool children, Kinesiologia Slovenica, 11(1), 5–12.
 • Брег (2019): K. Breg, Аnaliza razvoja određenih motoričkih sposobnosti različito fizički aktivne dece predškolskog uzrasta, Pedagoška stvarnost, 65(1), 21‒30.
 • Батиа, Дејвис, Шамас Брант (2015): P. Bhatia, A. Davis, E. S. Shamas Brandt, Educational Gymnastics: The Effectiveness of Montessori Practical Life Activities in De- veloping Fine Motor Skills in Kindergartners, Early Education and Development, 26(4), 594‒607, doi: 10.1080/10409289.2015.995454.
 • Браун (2010): C. G. Brown, Improving fine motor skills in young children: an intervention study, Educational Psychology in Practice, 26(3), 269‒278.
 • Бруининкс, Бруининкс (2005): R. H. Bruininks, B. D. Bruininks, Bruininks‒Os- eretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition, Administration Easel.
 • Чои, Лич, Тагер-Флусберг, Нелсон (2018): B. Choi, K. A. Leech, H. Tager-  Flusberg, C. A. Nelson, Development of fine motor skills is associated with expressive language outcomes in infants at high and low risk for autism spectrum disorder, Journal of Neurodevelopmental Disorders, 10(14), doi: 10.1186/s11689-018-9231-3.
 • Кулс, Де Мартелар, Самај, Андрис (2009): W. Cools, K. De Martelaer, C. Sa- maey, C. Andries, Movement skill assessment of typically developing preschool children: A review of seven movement skill assessment tools, Journal of Sports Science and Medicine, 8, 154‒168.
 • Де Привителио, Капут-Јогуница, Гулан, Боки (2007): S. De Privitellio, R. Ca- put-Jogunica, G. Gulan, V. Boschi, Utjecaj sportskog programa na promjene motoričkih sposobnosti predškolaca, Medicina, 43, 204‒209.
 • ДиДонато Брумбах, Гофман (2014): A. C. DiDonato Brumbach, L. Goffman, Interaction of language processing and motor skill in children with specific language impairment, Journal of Speech, Language and Hearing Research, 57(1), 158‒171, doi: 10.1044/1092-4388(2013/12-0215.
 • Динехарт, Манфра (2013): L. Dinehart, L. Manfra, Associations Between Low- Income Children’s Fine Motor Skills in Preschool and Academic Performance in Second Grade, Early Education and Development, 24(2), 138‒161, http://dx.doi.org/10.1080/104 09289.2011.636729.
 • Фишер, Рајли, Кели, Монтгомери, Вилијамсон, Патон, Грант (2005): A. Fisher, J. J. Reilly, L. A. Kelly, C. Montgomery, A. Williamson, J. Y. Paton, S. Grant, Fundamental Movement Skills and Habitual Physical Activity in Young Children, Medicine & Science in Sports & Exercise, 37(4), 684–688.
 • Галахју, Озмун (2006): D. Gallahue, J. Ozmun, Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults (6th ed.), New York: Mc Graw Hill.
 • Гаул, Исартел (2016): D. Gaul, J. Issartel, Fine motor skill proficiency in typically developing children: On or off the maturation track?, Human Movement Science, 46, 78‒85.
 • Гонзалес, Алварес, Нелсон (2019): S. L. Gonzalez, V. Alvarez, E. L. Nelson, Do Gross and Fine Motor Skills Differentially Contribute to Language Outcomes? A Systematic Review, Frontiers in Psychology, 10, 2670, doi: 10.3389/fpsyg.2019.02670.
 • Хил, Муштак, О’Нил, Флатерс, Вилијамс, Мон-Вилијамс (2016): L. Hill, F. Mushtaq, L. O’Neill, I. Flatters, J. Williams, M. Mon-Williams, The Relationship be- tween Manual Coordination and Mental Health, European Child & Adolescent Psychiatry, 25(3), 283–295, doi:10.1007/s00787-015-0732-2.
 • Јонић, Пројовић, Јанковић (2009): Z. Jonić, A. Projović, I. Janković, Efikasnost različitih programa fizičkih aktivnosti dečaka predškolskog uzrasta, Glasnik Antropološkog društva Srbije, 44, 217‒226.
 • Ивић (2001): И. Ивић, Васпитање деце раног узраста, Београд: Завод за уџ- бенике и наставна средства.
 • Луковац (2012): Т. Луковац, Проговорилица, Београд: Логопедски центар Хигиа Логос.
 • Монтесори (2003): M. Montesori, Upijajući um, Beograd: DN Centar.
 • Оскир (2020). F. Özkür, Analyzing Motor Development and Emergent Literacy Skills of Preschool Children, International Education Studies, 13(4), 94‒99.
 • Османова (2010): G. Osmanova, 150 igara prstićima za razvoj fine motorike i go- vora, Zagreb: Planet Zoe.
 • Петровић (2020). К. Петровић, Развој фине моторике деце раних узраста при- меном програма фонетске гимнастике, Јагодина: [К. Петровић]
 • Пик, Досон, Смит, Гасон (2008): J. P. Piek, L. Dawson, L. M. Smith, N. Gasson, The Role of Early Fine and Gross Motor Development on Later Motor and Cognitive Ability, Human Movement Science, 27(5), 668–681.
 • Поповић, Мадић, Алексић Вељковић, Радановић, Спасић, Пантовић, Ступар (2014): B. Popović, D. Madić, A. Aleksić Veljković, D. Radanović, A. Spasić, M. Pantović, D. Stupar, Effects of programmed exercise on development of motor abilities of pre-school boys, In: Proceedings of th 8th International Scientific and Professional Conference A Child in Motion,“Kinesiology – the path of Health“, Koper: Annales University Press, 178‒187.
 • Рајовић (2016): Р. Рајовић, IQ детета – брига родитеља (VI издање), Нови Сад: НТЦ.
 • Рех, Васерман, Дуфау (2020): F. Rech, D. Wassermann, H. Duffau, New in- sights into the neural foundations mediating movement/language interactions gained from intrasurgical direct electrostimulations, Brain and Cognition, 142, 105583, https://doi. org/10.1016/j.bandc.2020.105583.
 • Роач, Китс (2018): L. Roach, M. Keats, Skill-based and planned active play versus free-play effects on fundamental movement skills in preschoolers, Perceptual and Motor Skills, 125(4), 651‒668.
 • Савичевић, Сузовић, Драгић (2012): Д. Савичевић, Д. Сузовић, Б. Драгић, Трансформационо дејство програмског модела физичких активности на моторичке способности деце предшколског узраста, Физичка култура, 66(2), 119‒128.
 • Ступар, Фратрић, Нешић, Рубин, Међедовић (2015): D. M. Stupar, F. F. Fratrić, M. Nešić, P. Rubin, B. Međedović, The effects of an experimental program of speed de- velopment on preschool children, Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 12(1), 139‒148.
 • Стурза Милић (2014): N. Sturza Milić, Motorni razvoj i fizička aktivnost dece jaslenog i predškolskog uzrasta: metodički priručnik za studente, vaspitače i roditelje, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov”.
 • Томић, Марковић (2015): K. N. Tomić, A. Marković, Application of psychomotor reeducation method in the treatment of developmental verbal dyspraxia, TIMS. Acta, 9(2), 169‒177, https://doi.org/10.5937/TIMSACT9-7255.
 • Ванг, Лекхал, Аро, Шолберг (2014): M. V. Wang, R. Lekhal, L. E. Aaro, S. Sch- jolberg, The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study, BMC Psychology, 2, 34, https://doi.org/10.1186/s40359-014-0034-3.
 • Виготски (1996). L. S. Vigotski, Problemi razvoja psihe, sabrana dela, III tom, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Вучићевић, Голубовић (2005): G. Vučičević, Š. Golubović, Razvojno-neurološke karakteristike dece sa tikom, Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja, 13(1‒2), 46–49.