НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У УЏБЕНИЦИМА ЕНГЛЕСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 181-196)

АУТОР(И): Данијела Н. Василијевић, Хаџи Живорад М. Миленовић, Бранка М. Аџић

Е-АДРЕСА: d.vasilijevic123@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.181V

САЖЕТАК: 

Полазећи од становишта да настава страног језика може представљати значајан ресурс за упознавање националних обележја других, али и одличан образовни контекст за идентификацију, спознају и промоцију властитог идентитета, анализирани су уџбеници енглеског као страног језика. Тачније, у раду су презентовани резултати истраживања спроведеног 2022. године са циљем утврђивања доприносa уџбеника енгле- ског језика као страног формирању и снажењу српског националног идентитета ученика старијих разреда основне школе. У теоријским оквирима рада, полазећи од одређења појма ’национални идентитет’, дистинктивне концептуализације, даје се преглед сличних истраживања као полазне основе компарирања крајњих резултата истраживања. Сублимацијом различитих полазишта, национални идентитет је операционализован у 12 кате- горија: религија, обичаји и традиција, национална осећања, језик, симболи и обележја, солидарност и заједништво, културна баштина, важне личности, географски појмови, историјске теме, породица и опште информације. У истраживању су примењене метода теоријске анализе и метода анализе садржаја. Јединице анализе су: а) реченице основног текста уџбеникa, б) реченице додатног информативног садржаја; в) сликовни садржај основног и додатног текста; г) задаци и налози, такође, основног и додатног текста уџбе- ника. Истраживањем су обухваћени уџбеници енглеског језика три различита издавача, и то за пети, шести, седми и осми разред основне школе, лиценцирани у Републици Србији (N = 12). Резултати истраживања су показали да уџбеници не доприносе формирању   и снажењу националног идентитета ученика основношколског узраста, у погледу свих разматраних категорија националног идентитета. Спроведена анализа имплицира да је неопходно садржаје националног значаја оснажити и у већој или мањој мери инкорпорирати у све тематске целине, чиме би се и значајно повећао укупни удео садржаја о националном идентитету.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

национални идентитет, уџбеници енглеског језика, глобални иден- титет, анализа садржаја, ученици основношколског узраста.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ
 • Mittchell, Malkogianni (2021): H. Q. Mitchell, M. Malkogianni, Тo the Top Plus 4, енглески језик за осми разред основне школе, Београд: DATA STATUS.
 • Mittchell, Malkogianni (2020): H. Q. Mitchell, M. Malkogianni, Тo the Top Plus 3, енглески језик за седми разред основне школе, Београд: DATA STATUS.
 • Mittchell, Malkogianni (2019): H. Q. Mitchell, M. Malkogianni, Тo the Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе, Београд: DATA STATUS.
 • Mittchell, Malkogianni (2018): H. Q. Mitchell, M. Malkogianni, Тo the Top Plus 1, енглески језик за пети разред основне школе, Београд: DATA STATUS.
 • Hutchinson (2021): T. Hutchinson, Project 5, Serbian Edition, енглески језик за осми разред основне школе, Београд: The English Book.
 • Hutchinson (2020): T. Hutchinson, Project 4, Serbian Edition, енглески језик за седми разред основне школе, Београд: The English Book.
 • Hutchinson (2019): T. Hutchinson, Project 3 Serbian Edition, енглески језик за шести разред основне школе, Београд: The English Book.
 • Hutchinson (2018): T. Hutchinson, Project 2, Serbian Edition, енглески језик за пети разред основне школе, Београд: The English Book.
 • Goldstein, B., Jones, C., Anderson, V., Jеремић-Мићовић, Е. и Максимовић, Ј. (2021): Eyes Open 3, енглески језик за осми разред основне школе, Београд: KLETT.
 • Goldstein, B., Jones, C., McKeegan, D. Jеремић-Мићовић, Е. и Максимовић, Ј. (2018): Eyes Open 1, енглески језик за пети разред основне школе, Београд: KLETT.
 • Goldstein, B., Jones, C., Heyderman, E., Jеремић-Мићовић, Е. и Максимовић, Ј. (2019): Eyes Open 2, енглески језик за шести разред основне школе, Београд: KLETT. Goldstein, B., Jones, C., Higgins, E., Anderson V., Jеремић-Мићовић, Е. и Мак- симовић, Ј. (2020): Eyes Open 3, енглески језик за седми разред основне школе, Београд: KLETT.
ЛИТЕРАТУРА
 • Берет (2005): M. Berrett, National identities in children and young people, In: S. Ding, K. Littleton (Еds.), Children’s personal and social development, Milton Keynes: The Open University/Blackwell, 181–220.
 • Берет, Дејвис (2008): M. Barrett, S. C. Davis, Applying social identity and self- categorization theories to children’s racial, ethnic, national and state identifications and attitudes, In: S. M. Quintana, C. McKown (Еds.), Handbook of race, racism and the developing child, Hoboken, New York: Wiley, 72–110.
 • Брубејкер (1994): R. Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge: Harvard University Press.
 • Василијевић, Семиз, Аџић (2021): Д. Василијевић, М. Семиз, Б. Аџић, Наци- онални идентитет у уџбеницима енглеског као страног језика, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 51(3), 35–53.
 • Васиљевић (2015): I. Vasiljević, Vuk Karadžić, nacionalni identitet i savremeni pro- blemi obrazovanja u Srbiji, Nacionalni interes, 23(2), 9–30, DOI: 10.22182/ni.2322015.1.
 • Димитријевић (2013): S. D. Dimitrijević, Protivrečnosti patriotskog vaspitanja u globalizujućem društvu, Teme, 37(2), 555–565.
 • Каменов, Јелић, Хуић, Франческо, Михић (2006): Ž. Kamenov, M. Jelić, A. Huić, M. Franceško, V. Mihić, Odnos nacionalnog i europskog identiteta i stavova prema europskim integracijama građana Zagreba i Novog Sada, Društvena istraživanja, 15(4‒5), 867‒890.
 • Кох (2010): S. S. Koh, National Identity and Young Children: A Comparative Study of 4th and 5th Graders in Singapore and The United States (doctoral dissertation), Michigan: University of Michigan.
 • Королу, Елбан (2020): Z. C. Köroğlu, M. Elban, National and Global Identity Perspectives of Textbooks: Towards a Sense of Global Identity, Advances in Language and Literary Studies, 11(5), 55–65.
 • Ли (2009): I. Lee, Situated globalization and racism: An analysis of Korean high school EFL textbooks, Language and Literacy, 11, 1–14.
 • Миленовић (2014): Ж. Миленовић, Национални имиџ и редефинисање наци- оналног идентитета Срба на Косову и Метохији у периоду глобализације, Баштина, 24(36), 437‒451, https://iskp.co.rs/wp-content/uploads/2021/07/Баштина-свеска-36.pdf. Пријанти (2019): N. Priyanti, The Effects of an EFL Textbook on Learners’ Identity Construction, Polyglot: Jurnal Ilmiah, 15(2), 187–202.
 • Сакач, Штрангарић, Марковић (2017): M. D. Sakač, S. Z. Štrangarić, S. S. Marković, Searching for the Sense of National Identity in the Globalization Context – Example of Students in Croatia, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 47(2), 263–281, DOI: 10.5937/zrffp47-13758.
 • Смит (1991): A. D. Smit, National identity, London: Penguin Books.
 • Смит (1998): A. D. Smit, National identity, Beograd‒Zemun: Biblioteka XX vek. Стоица (2016): E. Stoica, National identity as core concept for the European standardization procedure, Procedia Economics and Finance, 39, 458–468.
 • Суботић (2011): M. Subotić, Srpski nacionalni identitet: Istorijski i savremeni iza- zovi, Politička revija, 29(3), 1–34, DOI:10.22182/pr.2932011.1.
 • Торми (2006): R. Tormey, The construction of national identity through primary school history: the Irish case, British Journal of Sociology of Education, 27(3), 311–324.
 • Фини (1990): J. S. Phinney, Ethnic identity  in adolescents and adults: Review   of research, Psychological Bulletin, 1008(3), 499–514, https://doi.org/10.1037/0033- 2909.108.3.499.
 • Хоџинс, Молони, Винскел (2015): J. Hodgins, G. Moloney, H, Winskel, The importance of Australian national identity to a sense of belonging of Anglo-Celtic and Chinese cultural groups in regional Australia, National Identities, 18(3), 345–368, doi: 10.1080/14608944.2015.1061490.
 • Цветковић (2002): V. N. Cvetković, Nacionalni identintet i re(konstrukcija) insti- tucija u Srbiji (ideologije, obrazovanje, mediji), Filozofija i društvo, 19‒20, 51–75.
 • Чичак, Жушкић (2013): A. Čičak, A. Žuškić, Nacionalni identitet i njegova va- žnost tijekom ulaska u Europsku uniju, Essehist, 5(5), 97–103, https://hrcak.srce.hr/184479.