ПЕСНИЧКЕ РЕЧИ У ВУКОВИМ ЛИРСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 55-67)

АУТОР(И): Маријан Ј. Јелић

Е-АДРЕСА: jeliciso@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.055J

САЖЕТАК: 

Предмет овога рада су песничке речи у лирским народним песмама (Вукова прва књига Српских народних песама, објављена 1841). Циљ нам је да утвр- димо карактеристике песничке лексике и истражимо однос према песничкој лексици у досадашњој лексикографској пракси, у Српском рјечнику и у РСАНУ/РМС и РСЈ, те да установимо које су то речи, колико их има, које су њихове карактеристике, какав је њи- хов статус у савременом српском језику, како су обрађене у описним речницима. Према томе како су песничке речи представљене у савременој српској лексикографији (од Вука па до данас), могу се издвојити четири врсте песничких речи: припеви, речи које се у свим својим облицима и значењима употребљавају само у песмама, речи које се само у одређеном значењу употребљавају као песничке и речи које се само у одређеном облику употребљавају као песничке. Истраживање показује да је овај лексички скуп по својој природи изразито маргиналан и отуда вероватно непостојање системског приступа у ње- ној обради.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

лирске народне песме, стајаће речи, песничке речи, Српски рјечник, описни речници српског језика.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

  • Ивић (1991): П. Ивић, О Вуку Караџићу. Целокупна дела, ред. М. Радовановић, књ. 4, прир. А. Младеновић, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
  • Кашић (1986): Ј. Кашић, О Српском рјечнику из 1852, у: Српски рјечник (1852), Сабрана дела Вука Караџића, књ. 11 (2), Београд: Просвета.
  • РМС (1967–1976): Речник српскохрватскога књижевног језика, I–VI, Нови Сад: Матица српска.
  • РСАНУ (1959‒): Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Бео- град: Институт за српски језик, Српска академија наука и уметности.
  • РСЈ (2011): Речник српског језика, друго, измењено и поправљено издање, Нови Сад: Матица српска.
  • СНП1 (1987): В. Стефановић Караџић, Српске народне пјесме I, приредио В. Недић, Београд: Просвета, Нолит.
  • СР (2019): В. Стефановић Караџић, Српски рјечник: дигитално издање, ур. Тома Тасовац, Београд: Институт за српски језик и Центар за дигиталне хуманистич- ке науке, http://raskovnik.org/recnici/VSK.SR.
  • Упутство за израду Речника САНУ (интерни спис). Институт за српски језик САНУ.