ИЗАЗОВИ ОНЛАЈН-ОКРУЖЕЊА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ И МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 279-290)

АУТОР(И): Сандра Р. Милановић, Ивана М. Милић

Е-АДРЕСА: sandra.milanovic@pefja.kg.ac

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.279M

САЖЕТАК: 

У раду су представљене промене у систему универзитетског образовања, до којих је у периоду пандемије ковида 19 дошло у планирању, организацији и реа- лизацији појединих наставних садржаја и активности два различита предмета, Методике музичког васпитања и Методике физичког васпитања. У циљу успешног трансфера знања у светлу актуелних друштвених околности, прелазак на онлајн или комбиновану наставу представљао је изазов како за универзитетске професоре наведених предмета, тако и за студенте. Један од значајних аспеката у подизању квалитета универзитетске наставе је правовремена идентификација и анализа насталих проблема, а потом детерминација смерница иновирања наставног процеса у циљу превазилажења криза.

Стога смо предмет нашег рада усмерили на испитивање квалитета онлајн-наставе у време пандемије ковида 19, са циљем да утврдимо ставове студената Факултета педа- гошких наука у Јагодини о квалитету онлајн-наставе, како бисмо истакли њене предно- сти и установили недостатке. Резултати нашег истраживања су потврдили да су путем онлајн-наставе студенти у довољној мери оспособљени за професију којом ће се бавити, као и да су примењиване платформе и алати и студентима и професорима олакшали рад и пружили брже повратне информације. Имплицирали смо имплементацију елемената онлајн-наставе као модела осавремењивања универзитетског образовног система у контексту развоја дигиталних компетенција свих учесника и студентског напредовања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

онлајн-настава, пандемија ковида 19, физичко васпитање, музичко васпитање, квалитет универзитетске наставе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Анвар, Мансур, Фајсал, Кан (2021): A. Anwar, H., Mansoor, D. Faisal, H. Saeed Khan, E-Learning amid the COVID-19 Lockdown: Standpoint of Medical and Dental Undergraduates, Pakistan Journal of Medical Studies, 37(1), 217–222. doi: https://doi. org/10.12669/pjms.37.1.3124.
 • Блашковић, Кулиш (2017): J. Blaškovic, A. Kuliš, Preschool Children’s Reactions to Active Music Listening through Movement, Visual Arts and Verbal Expression, Croatian Journal of Education, Vol. 19, Sp. Ed. No. 3/2017, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Teacher Education, 273‒292.
 • Богичевић (2009): Д. Богичевић, Интерактивна настава као иновативни модел универзитетскoг предавања, Иновације у настави, XXII/2, 42‒52.
 • Бошкић, Хаускхнехт (2021): N. Boskic, S. Hausknecht, Reshaping the educational landscape: During and after the COVID19 pandemic, Иновације у настави, XXXIV/4, Београд: Универзитет у Београду, Учитељски факултет, 36‒50.
 • Бранковић и др. (2005): Д. Бранковић и др., Иновације у универзитетској настави, Бања Лука: Филозофски факултет.
 • Ванг, Ли (2022): Y. Wang, Y. Li, Physical activity and mental health in sports uni- versity students during the COVID-19 school confinement in Shanghai, Front Public Health, 10: 977072, doi: 10.3389/fpubh.2022.977072. PMID: 36304249; PMCID: PMC9595595.
 • Вучетић, Васојевић, Кирин (2020): И. Вучетић, Н. Васојевић, С. Кирин, Ми- шљење ученика средњих школа у Србији о предностима онлајн-учења током панде- мије Covid-19, Настава и васпитање, 69(3), Београд: Педагошко друштво Србије и Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултетa Универзитета у Београду, 345–359.
 • Димитријевић, Голубовић-Илић, Станојевић (2021): М. M. Димитријевић, И. Б. Голубовић-Илић, В. М. Станојевић, Неки аспекти реализације универзитетске наставе на даљину за време пандемије, Узданица, XVIII/2, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, 169‒186.
 • Ђорђић, Цвијетић, Дамјановић (2021): Д. М. Ђорђић, М. М. Цвијетић, Р. Д. Дамјановић, Искуства учитеља и наставника током реализације наставе на даљину услед пандемије вируса корона (COVID-19), Иновације у настави, XXXIV/2, Бео- град: Универзитет у Београду, Учитељски факултет, 86‒103.
 • Елис, Стедмeн, Мао (2020): V. Ellis, S. Steadman, Q. Mao, Come to a screech- ing halt: Can change in teacher education during the COVID-19 pandemic be seen as in- novation? European Journal of Teacher Education, Volume 43(4), 559–572, https://www. tandfonline.com/doi/full/10.1080/02619768.2020.1821186
 • Јевремов, Лунгулов, Динић (2016): Т. Д. Јевремов, Б. С. Лунгулов, Б. М. Ди- нић, Задовољство студената квалитетом наставе – ефекти године студија и академског постигнућа, Настава и васпитање, 65(3), Београд: Педагошко друштво Србије и Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Институт за педагогију и андра- гогију, 491‒508.
 • Карлсон, Вилсон, Балтазар, Думан, Пелтола, Тоивиаинен, Сарикалио (2021): E. Carlson, J. Wilson, M. Baltazar, D. Duman, H.-R. Peltola, P. Toiviainen, S. Saarikallio, The Role of Music in Everyday Life During the First Wave of the Coronavirus Pandemic: A Mixed-Methods Exploratory Study, Frontiers in Psychology, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Department of Music, Arts and Culture Studies, Centre for Interdisciplinary Music Research, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.647756.
 • Кери (2011): T. Kerry, Cross-Curricular Teaching in the Primary School: Planning and Facilitating Imaginative Lessons, London: Routledge.
 • Копас-Вукашиновић, Михајловић, Миљковић (2021): Е. М. Копас-Вукаши- новић, А. М. Михајловић, А. С. Миљковић, Ставови студената о квалитету наставе на даљину, Узданица, XVIII/2, Јагодинa: Универзитет у Крагујевцу, Факултет педа- гошких наука, 19–33.
 • Милић, Mладеновић, Спасић (2020): I. M. Milić, J. M. Mladenović, J. Lj. Spasić, Competencies for Creating an Integrated Approach in the Educational Process of Preschool Student Teachers, Proceedings of the International Conference – Professional competences for the teaching in the 21st century, Jagodina: University of Kragujevac, Faculty of Educa- tion, 113‒128.
 • Минс, Неислер (2020): B. Means, J. Neisler, Suddenly Online: A National Survey of Undergraduates During the COVID-19 Pandemic, San Mateo, CA: Digital Promise, https:// eric.ed.gov/?id=ED610781
 • Сепулведа-Ескобар, Морисон (2020): P. Sepulveda-Escobar, A. Morrison, On- line teaching placement during the COVID-19 pandemic in Chile: challenges and oppor- tunities, European Journal of Teacher Education, Volume 43(4), 587–607, https://doi.org/ 10.1080/02619768.2020.1820981
 • Стаматовић, Милошевић (2017): Ј. Стаматовић, А. Милошевић, Место и реа- лизација васпитних програма у савременој школи, Зборник радова Педагошког факул- тета у Ужицу, 20(19), Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, 9‒20.
 • УНЕСКО (2020): UNESKO, OER Recommendation, Beijing: Smart Learning Insti- tute of Beijing Normal University, https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/Guid- ance-on-OpenEducational-Practices-during-School-Closures-English-Version-V1_0.pdf.
 • УН (2020): United Nations, Education during COVID-19 and beyond, UN Execu- tive Office of the Secretary-General (EOSG) Policy Briefs and Papers, doi: https://doi. org/10.18356/21e7d903-en.
 • Хуанг, Ли, Тлили, Књазева, Чанг, Жанг, Бургос, Џемни, Жанг, Жуанг, Холотеску (2020): R. Huang, D. Liu, A. Tlili, S. Knyazeva, T. W. Chang, X. Zhang, D. Burgos, M. Jemni, M. Zhang, R. Zhuang, C. Holotescu, Guidance on Open Educational Practices during School Closures: Utilizing OER under COVID-19 Pandemic, UNESCO.