СТАВОВИ СТУДЕНАТА О ЗНАЧАЈУ, НАЧИНИМА И МОГУЋНОСТИМА РАЗВИЈАЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА УЧЕНИКА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 245-261)

АУТОР(И): Неда Б. Гаврић, Драгана Г. Радивојевић

Е-АДРЕСА: neda.gavric@pfb.ues.rs.ba

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.245G

САЖЕТАК: 

Функционална знања представљају усвојена и обједињена теоријска и практична знања из одређених области, која појединцу пружају могућност да их кори- сти у свакодневном животу, стварајући нове продукте рада и учења. Циљ истраживања је испитати ставове студената Педагошког факултета у Бијељини о значају, начинима и могућностима развијања функционалних знања ученика у настави природе и друштва. Узорак чине 73 студента који похађају трећу и четврту годину студија. За потребе истра- живања креиран је анкетни упитник, а прикупљени подаци обрађени су помоћу метода дескриптивне статистике и Пирсоновог коефицијента корелације. Одговори студената на анкетном упитнику указују на постојање свијести о важности функционалних знања за ученика, али и за одраслу особу. Сматрају да кључну улогу у усвајању функционалних знања у настави природе и друштва има наставник, те да је приликом извођења часова најважније повезивати теорију са праксом. Ставови студената о појединим тврдњама из анкетног упитника у корелацији са су просјечном оцјеном током студирања, годином студирања и/или смјером студирања. У даљем раду требало би истражити колико добро појам функционалних знања познају наставници који већ раде, и како се носе са пробле- мима које им намеће свакодневна пракса.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ставови студената, функционална знања, ученици, природа и друштво.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антић, Пешикан, Ивић (2015): S. Antić, A. Pešikan, I. Ivić, Vaspitna funkcija nastave prirodnih nauka, Nastava i vaspitanje, 65(4), Београд: Педагошко друштво Ср- бије, 615‒629.
 • Благданић, Бошњак-Степановић, Радовановић (2019): S. Blagdanić, M. Bo- šnjak-Stepanović, I. Radovanović, Predubeđenja učenika o prirodnim fenomenima na po- četku osnovnog obrazovanja ‒ okov i/ili mogućnost, Inovacije u nastavi, 32(1), Beograd: Učiteljski fakultet, 16‒29.
 • Вилотијевић (1999): М. Вилотијевић, Предмет дидактике, Београд: Учитељ- ски факултет.
 • Вилотијевић, Вилотијевић (2016): М. Вилотијевић, Н. Вилотијевић, Модели развијајуће наставе I, Београд: Учитељски факултет.
 • Ђерић, Станчић, Ђевић (2017): I. Đerić, M. Stančić, R. Đević, Kvalitet nastave i postignuće učenika u matematici i prirodnim naukama, u: M. Marušić Jablanović, N. Gu- tvajn, I. Jakšić (ur.), TIMSS 2015 u Srbiji – rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 149‒181.
 • Како развијати функционално знање? (2016): Kako razvijati funkcionalno zna- nje?, Valentin Kuleto, Linkgroup Educational Alliance. Preuzeto u aprilu 2022. sa: https:// www.valentinkuleto.com/2016/03/kako-razvijati-funkcionalno-znanje/.
 • Летина (2016): А. Letina, Strategije akivnog učenja u nastavi prirode i društva, Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 65(1), Split: Filozofski fakultet, 1‒31.
 • Маринковић (2011): S. Marinković, Koncepcija aktivnog učenja kao osnova za formiranje novih nastavničkih kompetencija, Pedagogija, LXVI (2), Beograd: Forum pedagoga, 204‒214.
 • Марушић Јаблановић, Благданић (2019): M. Marušić Jablanović, S. Blagdanić, Kada naučno postane naučeno, Beograd: Učiteljski fakultet, Institut za pedagoška istraži- vanja.
 • Марушић, Гутвајн, Јакшић (2016): М. Marušić, N. Gutvajn, N. Jakšić, Među- narodno istraživanje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka – Sažetak glavnih nalaza, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Микановић (2014): Б. Микановић, Исходи учења и стандарди знања у основ- ном образовању, Иновације у настави, XXVII/1, Београд: Учитељски факултет, 84–93. Михајловић (2009): Т. Михајловић, Историјски преглед педагошко-психо- лошких идеја и концепција оспособљености ученика за самостално учење, Норма, XIV(1), Сомбор: Педагошки факултет, 9‒27.
 • Младеновић, Голубовић-Илић, Копривица (2015): Ј. Младеновић, И. Голу- бовић-Илић, М. Копривица, Амбијентална настава природе и друштва, Узданица, XII(2), Јагодина: Факултет педагошких наука, 131–145.
 • Наставни програми за основно васпитање и образовање, Наставни програм за први разред за предметно подручје Моја околина (2021): Бања Лука: Републич- ки педагошки завод Републике Српске. Преузето у мају 2022. са https://www.rpz-rs. org/891/rpz-rs/Nastavni/program/za/I/razred/osnovne/skole.
 • Наставни програми за основно васпитање и образовање, Наставни програм зa наставни предмет Моја околина за други разред основне школе (2021): Бања Лука: Републички педагошки завод Републике Српске. Преузето у мају 2022. са https:// www.rpz-rs.org/908/rpz-rs/Nastavni/programi/za/nastavni/predmet/Moja/okolina/za/II/i/ III/razred/osnovne/skole.
 • Наставни програми за основно васпитање и образовање, Наставни програм зa наставни предмет Моја околина за трећи разред основне школе (2021): Бања Лука: Републички педагошки завод Републике Српске. Преузето у мају 2022. са https:// www.rpz-rs.org/908/rpz-rs/Nastavni/programi/za/nastavni/predmet/Moja/okolina/za/II/i/ III/razred/osnovne/skole.
 • Наставни програми за основно васпитање и образовање, Наставни програм за наставни предмет Природа и друштво за четврти разред основне школе (2021): Бања Лука: Републички педагошки завод Републике Српске. Преузето у мају 2022. са https://www.rpz-rs.org/909/rpz-rs/Nastavni/programi/za/nastavni/predmet/Priroda/i/ drustvo/za/IV/i/V/razreda/osnovne/skole.
 • Наставни програми за основно васпитање и образовање, Наставни програм за наставни предмет Природа и друштво за пети разред основне школе (2021): Бања Лука: Републички педагошки завод Републике Српске. Преузето у мају 2022. са htt- ps://www.rpz-rs.org/909/rpz-rs/Nastavni/programi/za/nastavni/predmet/Priroda/i/drustvo/ za/IV/i/V/razreda/osnovne/skole.
 • ОЕЦД (2014): OECD, PISA Results in focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know, Paris: OECD. Retrieved in April 2022 from https://www. oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf.
 • ОЕЦД (2019): OECD, Future of Education and Skills 2030: Conceptual Learn- ing Framework, Knowledge for 2030, OECD publications. Retrieved in April 2022 from https://www.oecd.org/education/2030-project/.
 • Петровић (2006): В. Петровић, Развој научних појмова у настави познавања природе, Јагодина: Учитељски факултет.
 • Пешикан, Антић (2016): А. Pešikan, S. Antić, Zadaci u nastavi: kako da vaši uče- nici/studenti bolje napreduju u učenju, Beograd: Obrazovni forum i Poljoprivredni fakultet u Beogradu.
 • Радивојевић, Ћурчић (2021): Д. Радивојевић, М. Ћурчић, Методика наставе природе и друштва, Бијељина: Педагошки факултет.
 • Рајовић, Петровић (2010): Р. Рајовић, У. Петровић, Развој креативног и функционалног размишљања, Учитељ, 78(1), Београд: Савез учитеља Републике Србије, 37‒41.
 • Рајчевић (2019): П. Рајчевић, Повезивање знања у осмишљену целину, у: Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 13, 79−95.
 • Симеуновић, Спасојевић (2009): В. Симеуновић, П. Спасојевић, Савремене дидактичке теме, Бијељина: Педагошки факултет.
 • Стрихт (2005): T. Stricht, Functional context education: Making learning relevant in the 21st century, in: Workshop materials. Retrieved in May 2022 from http://en.copian. ca/library/research/fce/fce.pdf.
 • Хакими, Хејази, Лавасани (2011): S. Hakimi, E. Hejazi, M. Lavasani, The Re- lationships Between Personality Traits and Students’ Academic Achievements, Procedia: Social and Behavioral Sciences, 29(5), Еlsevier, 836‒845.
 • Цекић-Јовановић, (2016): О. Цекић-Јовановић, Квалитет знања ученика као показатељ квалитета наставе природе и друштва, Узданица, XIII/ 2, Јагодина: Факул- тет педагошких наука, 31–44.
 • Шпак, Клим-Климашевска, Нинова (2021): V. Shpak, A. Klim-Klimashevska, T. Ninova, Training of future primary school teachers for the formation of functional literacy in pupils, Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning, SHS Web of Conferences, 104, 02010, 1‒9, https://doi.org/10.1051/shsconf/202110402010.