СИСТЕМ ГЛАГОЛСКИХ ПРЕДИКАТА У „УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

Узданица XIX 2 (2022), (стр. 85-98)

АУТОР(И): Милојка С. Рибаћ

Е-АДРЕСА: milojka.ribac@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/Uzdanica19.2.085R

САЖЕТАК: 

Будући да се у Уставу Републике Србије пацијенс показује као доми- нантна инстанца, функција глаголских предиката заузима централно место у нашој ана- лизи. Циљ је да се аналитичко-синтетичким методом препознају и класификују типови глаголских предиката који су у употреби, као и да се опишу њихове синтаксичке карак- теристике, како би се утврдило место ових предиката у корпусу који припада админи- стративном функционалном стилу. Имајући у виду да се овај стил одликује превасходно номиналним изражавањем, анализом се настоји испитати и то како се ова карактеристика одражава на пољу употребљених глаголских предиката. Проведено истраживање показало је да се у анализираном корпусу веома продуктивним показује начин грађења сложеног глаголског предиката са копулативним придевским изразом у функцији модалног глагола. Поред придева дужан, који се у поменутој функцији бележи у граматикама, у анализи- раном тексту у истој функцији појављују се и придеви слободан, спречен и овлашћен. У функцији модалног дела сложеног глаголског предиката уочен је и декомпоновани преди- кат бити у могућности, који је још један показатељ да се тежња ка номиналном начину изражавања у анализираном корпусу осликава и унутар система глаголских предиката.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

глаголски предикат, Устав Републике Србије, структура, функција, синтакса, административни функционални стил.

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОР
ЛИТЕРАТУРА
 • Бабић (2018): М. Бабић, Разграничавање синтаксичких категорија у (морфо) синтаксичкој теорији Милоша Ковачевића, Српски језик: статус, систем, употреба: зборник у част проф. Милошу Ковачевићу, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 65−80.
 • Барић и др. (1979): E. Barić, M. Lončarić, D. Malić, S. Pavešić, M. Peti, V. Ze- čević, M. Znika, Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: Školska knjiga.
 • Батавељић (2013): Д. Батавељић, Уставно право, Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.
 • Ђорђевић (1961): J. Đorđević, Ustavno pravo i politički sistem Jugoslavije, Beograd: Prosveta.
 • Ивић (2008): M. Ivić, Lingivstički ogledi, Beograd: XX vek.
 • Катичић (2002): R. Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Катнић-Бакаршић (2001): M. Katnić-Bakaršić, Stilistika, Sarajevo: Naučna i univerzitetska knjiga, Ljiljan.
 • Ковачевић (1992): М. Ковачевић, Кроз синтагме и реченице, Сарајево: Свјетлост.
 • Ковачевић (2003): М. Ковачевић, Граматичке и стилистичке теме, Бања Лука: ЈУКЗ.
 • Ковачевић (2005): М. Ковачевић, Пунозначна и копулативна употреба глаго- ла бити, Српски језик, 10/1–2, Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, 211–233.
 • Ковачевић (2007): М. Ковачевић, Србистичке теме, Крагујевац: ФИЛУМ. Ковачевић (2009): М. Ковачевић, Мора ли облик мора увијек бити глагол, Огледи из српске синтаксе, Београд: Чигоја штампа, 161−171.
 • Маретић (1963): T. Maretić, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb: Matica hrvatska.
 • Пецо, Станојчић (1972): A. Peco, Ž. Stanojčić (ur.), Enciklopedijski leksikon, mozaik znanja 1: Srpskohrvatski jezik, Beograd: Interpres.
 • Пипер и др. (2005): П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић, Б. Тошовић, Синтакса савременог српског језика: проста реченица, (у редакцији Мил- ке Ивић), Београд, Нови Сад: Институт за српски језик, САНУ, Београдска књига, Матица српска.
 • Пипер, Клајн (2013): П. Пипер, И. Клајн, Нормативна граматика српског језика, Нови Сад: Матица српска.
 • Радовић Тешић (2011): М. Радовић Тешић, Граматички и лингвистички појмовник, Београд: Учитељски факултет.
 • Силић, Прањковић (2005): J. Silić, I. Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb: Školska knjiga.
 • Симић (2001): Р. Симић, Српска граматика 2, Синтакса, Београд: МХ Актуел. Симић, Јовановић (2007): Р. Симић, Ј. Јовановић, Мала српска граматика, Београд: Јасен, НДСЈ.
 • Станојчић, Поповић (1997): Ж. Станојчић, Љ. Поповић, Граматика српскога језика, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Стевановић (1969): М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик II, Београд: Научна књига.
 • Танасић (2005): С. Танасић, Синтаксичке теме, Београд: Београдска књига. Тошовић (2002): Б. Тошовић, Функционални стилови, Београд: Београдска књига.