DOI: 10.46793/XXIv-12

Download full text in PDF  

Садржај

Пословне и прометне услуге

[3-16] Славко Ђорђевић, НЕКОЛИКО НАПОМЕНА О УГОВОРУ О ТРГОВИНСКОМ ЗАСТУПАЊУ ИЗ УГЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА СРБИЈЕ (DOI:10.46793/XXIv-12.003DJ)

Осигурање

[19-39] Зоран Миладиновић, ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА (DOI:10.46793/XXIv-12.019M)

[41-52] Данијела Глушац, РЕГУЛИСАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У ОСИГУРАЊУ (DOI:10.46793/XXIv-12.041G)

Спорт

[55-78] Ненад Ђурђевић, ФИНАНСИРАЊА СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (DOI:10.46793/XXIv-12.055DJ)

Услуге од општег интереса

[81-95] Драган Батавељић, УСЛУГЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА (DOI:10.46793/XXIv-12.081B)

[97-113] Нина Планојевић, ОСВРТ НА ПРОПИСЕ О САХРАЊИВАЊУ УМРЛИХ (DOI:10.46793/XXIv-12.097P)

[115-121] Срђан Владетић, БИБЛИОТЕКА У ХРАМУ МИРА (DOI:10.46793/XXIv-12.115V)

Информационо-комуникационe технологијe и услуге

[125-136] Бојан Урдаревић, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПУТЕМ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (DOI:10.46793/XXIv-12.125U)

[137-150] Јелена Вучковић, ВЕРОДОСТОЈНОСТ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА – УСЛУГА НА ИНТЕРНЕТУ (DOI:10.46793/XXIv-12.137V)

[151-166] Соња Лучић, „ПРАВО НА ЗАБОРАВ“ – УПОРЕДНОПРАВНА АНАЛИЗА (DOI:10.46793/XXIv-12.151L)

Здравство и социјална заштита

[169-184] Снежана Соковић, УСЛУГЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПРИМЕНИ ВАСПИТНИХ НАЛОГА И У ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ИЗРЕЧЕНИХ МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА (DOI:10.46793/XXIv-12.169S)

[185-198] Драгица Живојиновић, РАЗЛОЗИ КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ ОТКРИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТАЈНЕ ЛЕКАРА (DOI:10.46793/XXIv-12.185Z)

[199-209] Вељко Влашковић, МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ ПОЛНОГ ПРИЛАГОЂАВАЊА КАО УСЛОВ ЗА ПРАВНУ ПРОМЕНУ ПОЛА У СВЕТЛУ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА (DOI:10.46793/XXIv-12.199V)

[211-229] Александра Павићевић, „ПАЦИЈЕНТОВO ПИСМО“ КАО ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПАСИВНЕ ЕУТАНАЗИЈЕ (DOI:10.46793/XXIv-12.211P)

Управа

[233-250] Милан Палевић, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ МЕНАЏМЕНТА ЈАВНИХ УСЛУГА (DOI:10.46793/XXIv-12.233P)

[251-263] Зоран Јовановић, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ УСЛУГА ДРЖАВЕ КАО СЕГМЕНТ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (DOI:10.46793/XXIv-12.251J)

[265-289] Милан Рапајић, ПРИНУДНО ПРИБАВЉАЊЕ ДОБАРА И УСЛУГА СА ОСВРТОМ НА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ (основне поставке) (DOI:10.46793/XXIv-12.265R)

[291-299] Тамара Ђурђић Милошевић, ПОСТУПАК САЧИЊАВАЊА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСА (DOI:10.46793/XXIv-12.291DJ)

[301-312] Миливоје Лапчевић, НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ОСТВАРЕНИХ ПЕРФОРМАНСИ У СИСТЕМУ ПРОДУКЦИЈЕ ЈАВНИХ УСЛУГА (DOI:10.46793/XXIv-12.301L)

[313-321] Никола Ивковић, УСЛУГЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА (DOI:10.46793/XXIv-12.313I)

[323-334] Ружица Кијевчанин, ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО – ПОЛОЖАЈ, ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ (DOI:10.46793/XXIv-12.323K)

Образовање

[337-346] Срђан Ђорђевић, ПРИВАТИЗАЦИЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (DOI:10.46793/XXIv-12.337DJ)

[347-353] Дејан Матић, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ПОДСТИЦАЈИ ПОПУЛАЦИОНОМ РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (DOI:10.46793/XXIv-12.347M)

Одговорност пружалаца и заштита права корисника услуга

[357-367] Драган Вујисић, ТУРИСТИЧКО ПУТОВАЊE ПРЕМА НОВОМ СРПСКОМ ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА (DOI:10.46793/XXIv-12.357V)

[369-381] Борко Михајловић, ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА НА ТРЖИШТУ ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ (DOI:10.46793/XXIv-12.369M)

Услуге и друга са њима повезана питања

[385-396] Предраг Стојановић, О ПОЈЕДИНИМ ПИТАЊИМА ФИНАНСИРАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА НИВОУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВАУ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (DOI:10.46793/XXIv-12.385S)

[397-409] Стефан Шокињов, ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ КОЈА СЕ МОРА ПРИЈАВИТИ (DOI:10.46793/XXIv-12.397S)

[411-423] Јасмина Лабудовић Станковић,  ГЛОБАЛНО ТРЖИШТЕ КОРПОРАТИВНИХ ОБВЕЗНИЦА (DOI:10.46793/XXIv-12.411LS)

[425-433] Биљана Гавриловић, УГОВОРИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА АГРАРНЕ ОДНОСЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ТОКОМ XIX ВЕКА (DOI:10.46793/XXIv-12.425G)

[435-444] Милица Маринковић, МЕРЕ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБА КРЕДИТОРА У ФРАНЦУСКОМ ПРАВУ XIX ВЕКА (DOI:10.46793/XXIv-12.435M)

[445-457] Марија Милојевић, ПРАВОСУЂЕ (КРИВИЧНО) КАО ВИД ЈАВНЕ СЛУЖБЕ (DOI:10.46793/XXIv-12.445M)