ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО – ПОЛОЖАЈ, ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 323-334

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.323K

САЖЕТАК:

Државно правобранилаштво Републике Србије је Законом о правобранилаштву основано као државни орган чија се надлежност огледа у вршењу правобранилачке функције. Он представља један сегмент извршне функције државне власти, која се састоји у остваривању и заштити имовинских права и интереса државе, кроз правно заступање и саветовање Републике Србије, односно њених органа и организација. Закон оставља могућност утврђивања правобранилаштва подзаконским општим актом и на нивоу аутономних покрајина, као и јединица локалне самоуправе. Њиме су детаљно уређена и друга кључна питања попут организације, надлежности, контроле која ће бити предмет анализе у будућем раду. Проучавање настанка и развоја ове институције указало је на велики значај који јој је припадао кроз време и различите државе системе. Инспирисан улогом коју је имала у држави Србији, аутор се посветио тумачењу неких аспеката ове теме.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

државни орган, Државно правобранилаштво, аутономна покрајина, јединице локалне самоуправе, Влада, закон.

ЛИТЕРАТУРА: