РЕГУЛИСАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У ОСИГУРАЊУ

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 41-52

АУТОР(И): Данијела Глушац

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.041G

САЖЕТАК:

У савременој пракси склапање уговора о осигурању претежно се обавља посредовањем брокера – посредника осигурања Данас се под појмом посредовање у осигурању, у ширем смислу, подразумева делатност посредовања у осигурању, коју професионално обављају правна и физичка лица која се називају посредницима у осигурању. Предмет истраживања састоји се и у одговору на спорна питања у вези са пословима посредовања у осигурању да се на тај начин осветле значајни сегменти посредовања, као и да се у оквиру истих предложе њихова даља унапређивања. У даљем тексту, имајући у виду комплексност теме, а ограниченост обима рада, биће учињен осврт на главне специфичности посредовања у осигурању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Осигурање, посредовање, посредовање у осигурању, Закон о осигурању, друштво за посредовање у осигурању.

ЛИТЕРАТУРА: