НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА ОСТВАРЕНИХ ПЕРФОРМАНСИ У СИСТЕМУ ПРОДУКЦИЈЕ ЈАВНИХ УСЛУГА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 301-312

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.301L

САЖЕТАК:

У овом раду пажња аутора усмерена је на проблем вредновања перформанси (учинака) у савременим системима продукције јавних услуга, који представља посебан и веома важан структурни сегмент примене финансијско управљачког концепта  буџетирања на основу учинака. У раду ће бити указано на аспекте разликовања циљева процеса вредновања (евалуације) учинака у односу на процес њихове просте квантификације (мерења). Такође аутор ће анализирати појединачне домете различитих форми вредновања учинака у савременим управљачким системима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавне услуге, вредновање учинака, вредност за новац, ефективност.

ЛИТЕРАТУРА: