ПОСТУПАК САЧИЊАВАЊА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ЗАПИСА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 291-299

АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.291DJ

САЖЕТАК:

Форма јавнобележног записа једна је од законом прописаних обавезних форми за склапање појединих правних послова и као таква постаје све заступљенија у савременом правном промету, доводећи истовремено у питање владајуће начело косенсуализма у уговорном праву. Како се на овај начин, кроз формализам успорава правни промет, а уједно додтано (формалноправно) ограничава слобода уговарања и аутономија воље учесника у правном промету, поставља се питање оправданости обавезне нотарске форме за најзначајније правне послове. Ово питање се може сагледати кроз функције форме које се реализацијом јавнибележночког поступка остварују, као и кроз  правну сврху kojој се поштовањем правила нотарске  поцедуре доприноси.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

нотарски поступак, фазе нотарског поступка, функције нотарског поступка, јавнобележнички запис.

ЛИТЕРАТУРА: