ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ МЕНАЏМЕНТА ЈАВНИХ УСЛУГА

XXI век – век услуга и услужног права (2021), стр. 233-250

АУТОР(И): Милан Палевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.233P

САЖЕТАК:

Послови и рад јавне управе би требало да теже сталном побољшавању квалитета пружања својих услуга, као и побољшавању укупног квалитета јавне управе као организације. Неопходно је стално постављати нове циљеве и постепено, кроз време, се тим циљевима приближавати. На овај начин би се побољшала ефективност и ефикасност организације, односно, целокупног система. Нови концепт менаџмента у јавној управи би требало да унапреди функционисање јавног сектора, а то подразумева да органи управе послују у складу са легитимним очекивањима корисника њихових услуга. Овај рад представља осврт на тренутно стање еУправе и еУслуга које локалне самоуправе у Србији, пружају грађанима и привреди, са аспекта пружаоца услуга  са једне стране и корисника услуга  са друге. Аутор има намеру да укажe на области у којима постоји простор за унапређење, али и на  изазове са којима се локалне самоуправе свакодневно суочавају у свом раду. Допринос  рада је у теоријском приказу значаја имплементације система управљања квалитетом у системе менаџмента јавним услугама у циљу њиховог унапређења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавна управа, системи управљања квалитетом, услуге јавног сектора, задовољство корисника.

ЛИТЕРАТУРА: